کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7256309 مناقصه برکناری و سیمکشی 62 کیلومتر سیم فاز خطوط 63 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1402/08/09 1402/08/18
6977973 مناقصه توسعه پست 400/230 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1402/06/08 1402/06/14
6863028 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 عدد سرکابل 245 کیلوولت پست GIS استان سیستان و بلوچستان 1402/05/10 1402/05/19
6843239 مناقصه خرید 7 دستگاه رله دیفرانسیل جهت برخی از پست های انتقال سطح استان استان سیستان و بلوچستان 1402/05/04 1402/05/12
6531140 مناقصه توسعه دیوار سفال پست 400 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1402/02/20 1402/02/21
6502945 مناقصه واگذاری توسعه دیوار سفال پست400 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1402/02/12 1402/02/21
6354921 مناقصه احداث پست 20/63 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1401/12/11 1401/12/18
6354919 مناقصه طراحی، تهیه تجهیزات(به غیر از سیم هادی) و احداث کامل خط 230 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1401/12/11 1401/12/18
6012330 مناقصه نصب تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار 230/20 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1401/09/14 1401/09/21
6002851 مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و رفع اتفاقات پست های انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی شمال استان سیستان و بلوچستان 1401/09/10 1401/09/14
5994037 مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و رفع اتفاقات پست های انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی شمال استان سیستان و بلوچستان 1401/09/08 1401/09/14
5956778 مناقصه انجام خدمات بازدید تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ناحیه مرکز استان سیستان و بلوچستان 1401/08/26 1401/08/30
5956347 مناقصه خرید 11 دستگاه رله دیستانس جهت استفاده در پست ها استان سیستان و بلوچستان 1401/08/26 1401/08/30
5953566 مناقصه انجام خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان 1401/08/25 1401/08/30
5947959 مناقصه خرید 11 دستگاه رله دیستانس جهت استفاده در پست ها استان سیستان و بلوچستان 1401/08/24 1401/08/30
5922534 مناقصه تهیه و تامین سیم ma4-hawj/acss موردنیاز خط 63 کیلوولت فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان 1401/08/16 1401/08/19
5909507 مناقصه احداث پست63/20کیلو ولت استان سیستان و بلوچستان 1401/08/12 1401/08/16
5907336 مناقصه خرید 11 رله دیستانس استان سیستان و بلوچستان 1401/08/11 1401/08/18
5906227 مناقصه طراحی تهیه تجهیزات به غیر از سیم هادی و احداث کامل خط 230 کیلو ولت استان سیستان و بلوچستان 1401/08/11 1401/08/16
5898416 مناقصه احداث پست63/20کیلو ولت بصورت EPC استان سیستان و بلوچستان 1401/08/09 1401/08/16
صفحه 1 از 92