کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7383356 مناقصه مربوط به تامین خدمات مشاوره طراحی مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاهها جهت نگهداشت تولید کلیه میادین نفتی استان تهران 1402/09/08 1402/09/12
7378552 مناقصه خرید خدمات مشاوره تامین خدمات مشاوره، طراحی مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاهها جهت نگهداشت تولید کلیه میادین نفتی و گازی استان تهران 1402/09/07 1402/09/12
7373295 مناقصه پروژه انجام مهندسی تفصیلی، تهیه کالا و احداث خطوط لوله انتقال 18" حدفاصل مرکز جمع آوری میدان تا مرکز تفکیک KA و مرکز تفکیک استان تهران، استان بوشهر 1402/09/05 1402/09/08
7371416 مناقصه خرید 30 عدد 8-3/8 JUNK MILL مورد نیاز استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7369426 مناقصه واگذاری پروژه طراحی، تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 8 حلقه چاه و چند راهه(بصورت EPC) استان تهران، استان بوشهر 1402/09/05 1402/09/08
7369345 مناقصه GATE VALVE استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/13
7369299 مناقصه مواد بازدارنده خوردگی ناپیوسته استان فارس 1402/09/05 1402/09/12
7369296 مناقصه مواد بازدارنده خوردگی پیوسته استان فارس 1402/09/05 1402/09/13
7369109 مناقصه ارزیابی ساده سامانه مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیت siem استان فارس 1402/09/05 1402/09/11
7365438 مناقصه خرید 30 عدد JUNK MILL 8-3/8" مورد نیاز استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7365167 مناقصه پروژه انجام مهندسی تفصیلی، تهیه کالا و احداث خطوط لوله انتقال 18" حدفاصل مرکز جمع آوری میدان تا مرکز تفکیک KA و مرکز تفکیک استان تهران، استان بوشهر 1402/09/04 1402/09/08
7365075 مناقصه مربوط به پروژه طراحی, تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 8 حلقه چاه و چند راهه اقماری میدان استان تهران، استان بوشهر 1402/09/04 1402/09/08
7362263 مناقصه طراحی, مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاهها جهت نگهداشت تولید کلیه میادین نفتی و گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران استان تهران 1402/09/01 1402/09/12
7346473 مناقصه خرید 30 عدد "3/8-8 JUNK MILL استان تهران 1402/08/28 1402/09/08
7345125 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه طراحی, تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 8 حلقه چاه و چند راهه اقماری میدان خارتنگ به صورت EPC استان تهران 1402/08/27 1402/09/08
7344866 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام مهندسی تفصیلی, تهیه کالا و احداث خط لوله انتقال 18 اینچ حد فاصل مرکزجمع آوری خارتنگ تا مرکز تفکیک KA مطابق اسناد استعلام استان تهران 1402/08/27 1402/09/08
7306087 مناقصه تامین 3 دستگاه دکل حفاری خشکی به همراه تمامی سرویس ها و خدمات جانبی استان تهران 1402/08/24 1402/08/29
7301906 مناقصه تامین 3 دستگاه دکل حفاری خشکی به همراه تمامی سرویس ها و خدمات جانبی بصورت خدمات یکپارچه استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7279561 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین 3 دستگاه دکل حفاری خشکی به همراه تمامی سرویس ها و خدمات جانبی به صورت خدمات یکپارچه استان تهران 1402/08/16 1402/08/29
7278891 مناقصه برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میدان استان تهران 1402/08/16 1402/08/21
صفحه 1 از 160