کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411849 مناقصه خرید انواع بست کابل خودنگهدار استان خراسان رضوی 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411523 مناقصه خرید انواع پایه بتنی پیش تنیده گرد استان خراسان رضوی 1402/09/16 رجوع به آگهی
7411499 مناقصه خرید انواع لوازم ایمنی استان خراسان رضوی 1402/09/16 رجوع به آگهی
7409325 مناقصه خرید انواع بست کابل خودنگهدار استان خراسان رضوی 1402/09/15 رجوع به آگهی
7408995 مناقصه خرید 23 آیتم انواع لوازم ایمنی استان خراسان رضوی 1402/09/15 رجوع به آگهی
7399247 مناقصه خرید چراغ خیابانی LED (146 تا 155 ) استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7399162 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/19
7399131 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/19
7396634 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7394467 مناقصه خرید چراغ خیابانی LED (146 تا 155 ) استان خراسان رضوی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394396 مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم در شهرستان درگز استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7394394 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم در شهرستان استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7394366 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ خیابانی LED (146 تا 155) استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/16
7394285 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7394263 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7393850 مناقصه تبدیل20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7393841 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم در استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/19
7363633 مناقصه واگذاری انجام خدمات نظارت بر مامورین قرائت و وصول توسط 7 نفر در محدوده عملیاتی شرکت استان خراسان رضوی 1402/09/02 1402/09/06
7363332 مناقصه خرید انواع تابلو اندازه گیری هوایی دیماندی فرمانپذیر - بدون کنتور استان خراسان رضوی 1402/09/02 رجوع به آگهی
7359324 مناقصه واگذاری انجام خدمات نظارت بر مامورین قرائت و وصول توسط 7 نفر استان خراسان رضوی 1402/09/01 1402/09/06
صفحه 1 از 84