مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات نهالکاری گونه های جنگلی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نهالکاری گونه های جنگلی حاشیه رودخانه 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نهالکاری گونه های جنگلی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه نهالکاری گونه های جنگلی 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه عملیات نهالکاری گونه های جنگلی حاشیه رودخانه 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه بند سنگ و سیمانی- کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه - تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی - فاز ۲ احداث خاکریز بند اصلی آب - احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه آبخیز - اجرای بندهای سنگی ملاتی و خشکه چین 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بند سنگ و سیمانی تنگ گاو فاز سوم- کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبخیزداری و آبخوانداری حوزه سد 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عملیات اجرایی بندشماره 1کنترل سیلاب حوضه رودخانه 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه تکمیل کنترل سیلاب و آبخوانداری 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه آبخیزداری و حفاظت خاک 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه فاز2 احداث خاکریز بند اصلی آب نیلو فراشبند 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه بند سنگ و سیمانی 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بند خاکی دستک 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه کنترل سیلاب و آبخونداری زیر حوضه 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل سیلاب و آبخونداری 1400/10/06 1400/10/13
صفحه 1 از 30