مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی روستای 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه طراحی سازه و تاسیسات 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی در پروژه های طرح اقدام ملی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران تهیه و اجرای تاسیسات برقی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی در پروژه های طرح اقدام ملی مسکن واقع در شهر بندرعباس 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی روستای 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی روستای 1400/08/21 1400/08/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت طرح هادی 1400/08/11 1400/08/13
صفحه 1 از 25