مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بلوک چینی بر روی پیوینگ اسکله 1400/04/24 1400/05/02
مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن 1398/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک فروند بارج 5000 تن - کارگاه احداث فاز اول 1398/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرا، پیش راه اندازی، راه اندازی و گارانتی سیستم اطفاء حریق CO2 1398/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات معماری ساختمان پست برق 1398/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات انتقال خاک و نخاله به خارج از محدوده سایت پتروشیمی 1397/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم روشنایی ساختمان های فیلتریشن- اسید کاستیک- پست واحد RO-FECL3 1397/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت سایت دریاچه بهار به مساحت 13000 مترمربع مربوط به پروژه تامین آب خام 1397/05/28 1397/05/31
مناقصه اجرای عملیات PIPE SLEEPER , PIPERACK ناحیه مخازن واحد آب 1397/05/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات PIPE SLEEPER , PIPERACK ناحیه مخازن واحد آب 1397/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حمل و بارگیری خاک از معادن 1397/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساخت بلوک ها 1397/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساخت گالری 3 CABLE ROUT ASU و امتداد گا لری 4SS تا بریج هنگام 1397/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن 1397/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن 1397/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13