کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8006666 مناقصه واگذاری پروژه ارائه خدمات حفاظت حراست و نگهبانی از پستها و محیط های تحت پوشش استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/06
8005676 مناقصه واگذاری پروژه خدمات نگهداری و تعمیرات پستها خطوط انتقال فوق توزیع و سیستمهای مخابرات و تله متری و مراکز کنترل استان مرکزی 1403/02/31 1403/03/06
8003031 مناقصه ارائه خدمات حفاظت وحراست ونگهبانی از پستها واماکن تحت پوشش برق منطقه ای باختر استان مرکزی 1403/02/30 1403/03/06
8002055 مناقصه واگذاری پروژه ارائه خدمات حفاظت حراست و نگهبانی از پستها و محیط های تحت پوشش استان مرکزی 1403/02/30 1403/03/06
8001982 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری و تعمیرات استان مرکزی 1403/02/30 1403/03/06
7990658 مناقصه واگذاری پروژه خدمات نگهداری و تعمیرات پستها خطوط انتقال فوق توزیع و سیستمهای مخابرات و تله متری و مراکز کنترل استان مرکزی 1403/02/30 1403/03/06
7976694 مناقصه ارایه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط ها استان لرستان، استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/31
7973261 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید2 مناقصه ارائه خدمات حفاظت،حراست ونگهبانی باسلاح گرم از پستهای برق باختر دراستانهای لرستان ومرکزی استان مرکزی 1403/02/25 1403/02/31
7969612 مناقصه ارایه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط ها استان لرستان، استان مرکزی 1403/02/25 1403/02/31
7839278 مناقصه ارائه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط های حوزه شرکت برق استان لرستان، استان مرکزی 1403/01/27 1403/01/31
7834204 مناقصه ارائه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط استان لرستان، استان مرکزی 1403/01/26 1403/01/31
7833961 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ارائه خدمات حفاظت،حراست ونگهبانی باسلاح گرم از پستهای برق باختر دراستانهای لرستان ومرکزی استان مرکزی 1403/01/26 1403/02/01
7809769 مناقصه واگذاری پروژه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین و ایاب و ذهاب پرسنل استان مرکزی 1403/01/18 1403/01/21
7805381 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید ارائه خدمات حمل ونقل سبک وسنگین خودروئی وسرویس ایاب وذهاب شرکت برق منطقه ای باختر درسال 1403 استان مرکزی 1403/01/15 1403/01/21
7804164 مناقصه واگذاری پروژه ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین و ایاب و ذهاب پرسنل استان مرکزی 1403/01/15 1403/01/21
7791730 مناقصه خرید 60 عدد کنتاکت سکسیونر و 30 عدد نگهدارنده تیغه استان مرکزی 1402/12/28 1403/01/05
7790736 مناقصه ارائه خدمات حفاظت ، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط های حوز استان مرکزی 1402/12/28 1403/01/05
7788823 مناقصه ارایه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی با سلاح گرم از پستها و محیط ها استان مرکزی 1402/12/27 1403/01/05
7788796 مناقصه خرید 60 عدد کنتاکت سکسیونر و 30 عدد نگهدارنده تیغه استان مرکزی 1402/12/27 1403/01/05
7788684 مناقصه ارائه خدمات حفاظت ،حراست ونگهبانی باسلاح گرم از پستهای برق باختر استان مرکزی 1402/12/27 1403/01/05
صفحه 1 از 139