مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات 1 - تعمیر و نگهداری از تاسیسات بهداشت و درمان 2 - خدمات عمومی اداری - بهداشتی و درمانی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار 7 تنی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تنظیفات و فضای سبز بهداشت و درمان 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری از تاسیسات 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری از تاسیسات بهداشت و درمان تهران و خدمات عمومی اداری و بهداشتی و درمانی بهداشت و درمان 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات 1- تعمیر و نگهداری از تاسیسات بهداشت و درمان تهران و 2- خدمات عمومی ، اداری و بهداشتی و درمانی بهداشت و درمان 1400/08/25 1400/09/17
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار ۷ تنی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار ۷ تنی 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تنظیفات و فضای سبز بهداشت و درمان 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تنظیفات و فضای بهداشت و درمان 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تنظیفات و فضای بهد اشت و درمان 1400/08/19 1400/09/10
مناقصه خدمات تنظیفات و فضای بهداشت و درمان 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب بهداشت و درمان 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب بهداشت و درمان 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تامین ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تأمین ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/07/25 1400/08/22
مناقصه خدمات تامین ایاب و ذهاب کارکنان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی 1400/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32