کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8094964 مناقصه تأمین نیروی نگهبانی استان تهران 1403/03/23 رجوع به آگهی
8075383 مناقصه تأمین نیروی نگهبانی به مرکزیت بهداشت و درمان صنعت استان تهران 1403/03/20 رجوع به آگهی
7989476 مناقصه ساخت، حمل و تحویل تابلوهای پست برق استان لرستان، استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
7974542 مناقصه ساخت، حمل و تحویل تابلوهای پست برق بیمارستان استان لرستان، استان مرکزی 1403/02/26 رجوع به آگهی
7963687 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان نوبتکار استان تهران 1403/02/24 رجوع به آگهی
7859863 مناقصه پیمان تأمین نیروی نگهبانی بهداشت و درمان های صنعت نفت استان هرمزگان، استان بوشهر، استان کهگیلویه و بویراحمد ... 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859674 مناقصه پیمان تامین نیروی نگهبانی بهداشت و درمان صنعت استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856189 مناقصه تامین نیروی انسانی و نگهبانی بهداشت ودرمان مسجد استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7856185 مناقصه تامین نیروی انسانی و نگهبانی بهداشت ودرمان استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7853673 مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841415 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری بهداشت و درمان هرمزگان استان تهران 1403/01/28 1403/02/13
7832593 مناقصه پیمان تأمین نیروی نگهبانی بهداشت و درمان های صنعت استان هرمزگان، استان بوشهر، استان کهگیلویه و بویراحمد ... 1403/01/26 رجوع به آگهی
7832232 مناقصه پیمان تامین نیروی نگهبانی استان خوزستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7830691 مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی استان تهران، استان بوشهر، استان خوزستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827476 مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استان هرمزگان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827410 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی عسلویه استان تهران 1403/01/25 1403/02/04
7813952 مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی استان تهران، استان بوشهر، استان خوزستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7786496 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تأمین نیروی انسانی ارکان ثالث حراست بهداشت ودرمان اهواز استان تهران 1402/12/26 1403/01/07
7786494 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تأمین نیروی انسانی ارکان ثالث حراست بهداشت ودرمان آبادان استان تهران 1402/12/26 1403/01/07
7767338 مناقصه پیمان تامین نیروی نگهبانی استان خوزستان 1402/12/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53