مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5979412 مناقصه واگذاری پروژه حفاظت الکترونیک انبار دارویی 1401/09/03 1401/09/14
5975618 مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5975049 مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیماران 1401/09/02 رجوع به آگهی
5969913 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان شمالشرق 1401/08/30 1401/09/07
5969862 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان مسجد سلیمان 1401/08/30 1401/09/07
5969861 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تهیه ،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان نوبتکار بهداشت وتهران 1401/08/30 1401/09/09
5969860 مناقصه تهیه ،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1401/08/30 1401/09/09
5969222 مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5967110 مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان نوبتکار 1401/08/30 رجوع به آگهی
5966799 مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5966647 مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت 1401/08/30 رجوع به آگهی
5958910 مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958478 مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/28 رجوع به آگهی
5956393 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه حفاظت الکترونیک 1401/08/26 1401/08/30
5956392 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه حفاظت الکترونیک ، بهداشت و درمان غری کشور 1401/08/26 1401/08/30
5954661 مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/25 1401/09/15
5953593 مناقصه خرید پروژه حفاظت الکترونیک انبار دارویی 1401/08/25 رجوع به آگهی
5953281 مناقصه پروژه حفاظت الکترونیک 1401/08/25 رجوع به آگهی
5952325 مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/25 رجوع به آگهی
5945502 مناقصه خرید پروژه حفاظت الکترونیک انبار دارویی 1401/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39