مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای المان 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای المان 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی شماره 1 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای المان میدان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای المان میدان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیرو بتعداد 16 نفر بمدت یکسال 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره بردرای، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیرو بتعداد 16 نفر بمدت یکسال 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جمع آوری زباله سطح شهر - حمل به محل دفن زباله 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آوری زباله سطح شهر - حمل به محل دفن زباله 1400/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15