کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7210567 مناقصه تامین نیروی انسانی، مواد مصرفی، خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/07/27 رجوع به آگهی
7206997 مناقصه تامین نیروی انسانی مواد مصرفی خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/07/26 رجوع به آگهی
6853068 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار در زمینه طرح پیشنهادی تعمیر، بازسازی و تجهیز رستوران استان خوزستان 1402/05/08 رجوع به آگهی
6847064 مناقصه تهیه طرح ، تعمیر، بازسازی تجهیز و بهره برداری با عقد اجاره رستوران هتل استان خوزستان 1402/05/07 رجوع به آگهی
6489510 مناقصه رستوران استان خوزستان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6465404 مناقصه رستوران استان خوزستان 1402/01/30 رجوع به آگهی
6289035 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات استان خوزستان 1401/11/27 رجوع به آگهی
6269047 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی استان خوزستان 1401/11/23 رجوع به آگهی
6266229 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی استان خوزستان 1401/11/20 رجوع به آگهی
6104568 مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه استان خوزستان 1401/10/12 1401/10/17
6104520 مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری زمین چمن استادیوم ورزشی استان خوزستان 1401/10/12 رجوع به آگهی
6085667 مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری زمین چمن استادیوم ورزشی استان خوزستان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6084513 مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه استان خوزستان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6075946 مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری زمین چمن استادیوم ورزشی استان خوزستان 1401/10/03 رجوع به آگهی
6051990 مناقصه احداث ساختمان انتقال خون استان خوزستان 1401/09/26 رجوع به آگهی
6036200 مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری زمین چمن استادیوم ورزشی استان خوزستان 1401/09/21 رجوع به آگهی
6032228 مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری زمین چمن استادیوم ورزشی استان خوزستان 1401/09/20 رجوع به آگهی
6025554 مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم ورزشگاه استان خوزستان 1401/09/17 رجوع به آگهی
6021480 مناقصه اجرای سیستم روشنایی زمین چمن استادیوم استان خوزستان 1401/09/16 رجوع به آگهی
6001919 مناقصه احداث ساختمان انتقال خون استان خوزستان 1401/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47