مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت مجتمع های مسکونی 1398/12/20 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی ظفر - بلوک 478 متری 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی سعدی بلوک 3000 متری 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی فردیس کرج 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی سعدی بلوک 2252 متری 1398/12/19 1398/12/27
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/12/19 1398/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی ظفر بلوک 480 متری 1398/12/19 1398/12/27
مشارکت در ساخت مجتمعهای مسکونی 1398/12/19 1398/12/27
صفحه 1 از 39