مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
1. تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم در محور روستایی قلمی به ساسنگ و 2. ترمیم زیرسازی بیس و آسفالت محور... 1398/10/26 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم در محور روستایی -ترمیم زیرسازی بیس و آسفالت محور 1398/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث قنوی پوشش دار در محور تنگراه - قوشه چشمه - سوار در شهرستان گالیکش 1398/09/20 1398/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی رنگ سرد ترافیکی در راههای روستایی و راههای اصلی استان 1398/09/20 1398/09/27
زیرسازی محور 1398/09/20 1398/09/27
واگذاری اجرای پروژه های: زیرسازی محور ـ خط کشی رنگ سرد ترافیکی در راههاـ احداث قنوی پوشش دار در محور 1398/09/17 1398/09/27
زیرسازی محور و خط کشی رنگ سرد ترافیکی در راههای حوزه استحفاظی استان و احداث قنوی پوشش دار در محور 1398/09/16 1398/09/27
ترمیم زیرسازی و بیس و آسفالت و آسفالت محور - احداث قنوی پوشش دار در محور-تهیه مصالح و اجرای آسفالت گ... 1398/08/26 1398/08/30
ترمیم زیرسازی و بیس و آسفالت و آسفالت محور - احداث قنوی پوشش دار در محور-تهیه مصالح و اجرای آسفالت گ... 1398/08/25 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث قنوی پوشش دار در محور تنگراه - قوشه چشمه - سوار در شهرستان گالیکش 1398/08/22 1398/08/30
صفحه 1 از 47