مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری خدماتی و عمرانی 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری خدماتی و عمرانی 1400/10/05 1400/10/15
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری - خدماتی و عمرانی 1400/09/24 1400/09/23
مناقصه تأمین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری ، خدمات و عمرانی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری - خدماتی و عمرانی 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری - خدماتی و عمرانی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر اداری - خدماتی و عمرانی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 1400/06/01 1400/06/10
مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی 1400/05/24 1400/06/10
مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها 1400/05/20 1400/05/26
مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها 1400/05/13 1400/05/26
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود 1400/05/10 1400/05/17
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت ساعات کار معین ( خدمات ساعتی ) 1400/05/03 1400/05/17
مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابانها در سطح منطقه 1400/04/28 1400/05/06
مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابانها در سطح منطقه 1400/04/22 1400/05/06
مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر 1400/04/09 1400/04/20
مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر 1400/04/09 1400/04/20
مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح منطقه 1400/04/03 1400/04/20
مناقصه واگذاری عملیات پیاده رو سازی معابر سطح منطقه 1400/04/03 1400/04/20
صفحه 1 از 13