مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/10/28 1398/11/03
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده رو سازی معابر) 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده رو سازی معابر) 1398/10/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/09/16 1398/09/30
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده رو سازی معابر) 1398/09/16 رجوع به آگهی
بهسازی و آسفات معابر سطح شهر 1398/07/16 1398/07/21
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده روسازی معابر) 1398/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده روسازی معابر) 1398/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/06/20 1398/07/03
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده روسازی معابر) 1398/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2