کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385848 مناقصه دفترچه خرید درختان غیر مثمر ریشه ای استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384594 مناقصه دفترچه خرید گونه های برچینی استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384592 مناقصه دفترچه خرید گونه های پرچینی سال 1402 (دفترچه شماره 3) استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384590 مناقصه دفترچه خرید درختان غیر مثمر ریشه ای استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384353 مناقصه خرید شب بو استقبال از بهار سال 1403 استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383949 مناقصه خرید شب بو استقبال از بهار استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383938 مناقصه خرید اطلسی و استسپرموم ویژه استقبال از بهار استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383931 مناقصه خرید شب بو استقبال استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383245 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل خرید درختان غیر مثمر ریشه ای - خرید شب بو استقبال از بهار - خرید اطلسی و استسپر موم ویژه استقبال از بهار - خرید درختان غیر مثمر گلدانی - خرید گونه های پرچینی استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7309826 مناقصه هرس زمستانه و تابستانه درختان معابر فرعی درختان معابر وایلندهای میانی استان خراسان رضوی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309467 مناقصه هرس زمستانه و تابستانه درختان در معابر فرعی و آیلندهای میانی سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7300479 مناقصه تجهیز و یکپارچه سازی حوضچه ها شبکه مستقل آبیاری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7286091 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تکمیل خطوط انتقال اصلی داخل شهر - اجرای خط انتقال استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285789 مناقصه تکمیل خطوط انتقال اصلی داخل شهر - اجرای خط انتقال استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285168 مناقصه اجرای انتقال و تکمیل سایز خطوط باقیمانده استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7281912 مناقصه دفترچه خرید درختان غیرمثمر ریشه ای استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7280987 مناقصه اجرای فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7280983 مناقصه دفترچه خرید درختان غیر مثمر ریشه ای سال استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7280786 مناقصه دفترچه عملیات فنی مهندسی به زراعی و نگهداری فضای سبز تولیدات گیاهی استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7280780 مناقصه امور خدمات نظافتی و پذیرایی ساختمان ستاد و مکانهای دیگر استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 89