کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2668501 مناقصه برق رسانی به گلخانه استان کرمانشاه 1398/12/11 رجوع به آگهی
2396050 مناقصه برقرسانی به چاه آب کشاورزی استان کرمانشاه 1398/08/28 رجوع به آگهی
1561511 مناقصه واگذاری برق رسانی به چاه آب استان کرمانشاه 1397/07/12 رجوع به آگهی
1560920 مناقصه برق رسانی به دامداری استان کرمانشاه 1397/07/12 رجوع به آگهی
1560919 مناقصه برق رسانی به شرکت راه اندیشان دشت رها استان کرمانشاه 1397/07/12 رجوع به آگهی
1560916 مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی یحیی شمسی استان کرمانشاه 1397/07/12 رجوع به آگهی
1556268 مناقصه برق رسانی به کارگاه برش میلگرد آرزو خدر ویسی استان کرمانشاه 1397/07/09 رجوع به آگهی
1556267 مناقصه برق رسانی به چاه کشاورزی سید موسی حسنی استان کرمانشاه 1397/07/09 رجوع به آگهی
1554725 مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی محمد علی جعفری استان کرمانشاه 1397/07/08 رجوع به آگهی
1554722 مناقصه برق رسانی به خانه باغ آقای بیگدلی و شرکا استان کرمانشاه 1397/07/08 رجوع به آگهی
1553503 مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی یحیی شمسی استان کرمانشاه 1397/07/07 رجوع به آگهی
1553502 مناقصه برق رسانی به برق موقت شرکت روشن کاران غرب استان کرمانشاه 1397/07/07 رجوع به آگهی
1553501 مناقصه برق رسانی به پروژه تامین گوسفند کامبخش یاسمی استان کرمانشاه 1397/07/07 رجوع به آگهی
1553500 مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی غلام سهرابی استان کرمانشاه 1397/07/07 رجوع به آگهی
1541234 مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
1541233 مناقصه برق رسانی به پرورش ماهی استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
1541229 مناقصه برق رسانی به پروژه بوجاری استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
1541228 مناقصه برق رسانی به گاراز استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
1541227 مناقصه برق رسانی به برق غیر دائم استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
1541226 مناقصه برق رسانی به احداث پست هوایی استان کرمانشاه 1397/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 122