مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث، تجهیز و بهره برداری از پروژه بیمارستان 540 تختخوابی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا 1399/07/27 1399/08/01
مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان 1399/07/24 1399/08/01
مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 1399/07/23 1399/07/27
مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/23 1399/07/28
مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پردیس دانشگاه 1399/07/22 1399/07/28
مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/22 1399/07/27
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 1399/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان 1399/07/19 1399/07/23
مناقصه واگذاری انجام امور تهیه و طبخ و توزیغ غذا 1399/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور تهیه و طبخ و توزیغ غذا 1399/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان 1399/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1399/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل 1399/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه 1399/07/12 1399/07/16
صفحه 1 از 89