کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385038 مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز استان تهران 1402/09/08 1402/09/01
7376613 مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله استان تهران 1402/09/06 1402/09/29
7361647 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7361215 مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز را بصورت جداگانه استان تهران 1402/09/01 1402/09/01
7353811 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت،رفت وروب جمع آوری و انتقال زباله و نخاله های مرکز استان تهران 1402/08/29 1402/09/06
7352882 مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7292640 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب چراغهای روشنایی جهت بلوار استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7280258 مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز استان تهران 1402/08/16 1402/08/09
7271059 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ونصب چراغ های روشنایی جهت بلوارهای سطح شهر(بلوارهای کمالی و نیایش) استان تهران 1402/08/14 1402/08/21
7269937 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب چراغهای روشنایی جهت بلوار استان تهران 1402/08/14 1402/08/14
7255498 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر استان تهران 1402/08/09 1402/08/16
7253276 مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز استان تهران 1402/08/09 1402/08/09
7185261 مناقصه امور مربوط به نظافت ، رفت و روب ، جمع آوری و انتقال زباله حوزه های مختلف شهرداری استان تهران 1402/07/19 1402/08/12
7152710 مناقصه واگذاری امور نظافت،رفت وروب،جمع آوری و انتقال زباله حوزه های مختلف شهرداری استان تهران 1402/07/12 1402/07/19
7140464 مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت، رفت و روب ،جمع آوری انتقال زباله حوزه های مختلف شهرداری استان تهران 1402/07/12 1402/07/12
7073461 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب چراغهای روشنایی جهت بلوار استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073457 مناقصه اجرای پروژه ساماندهی روشنایی بلوارها و میادین ( شامل تهیه ،ساخت ، نصب و راه اندازی برج نور 9 متری همراه متعلقات ) استان تهران 1402/07/03 1402/07/27
7072989 مناقصه خرید و نصب ست ورزشی ، نیمکت فلزی ، سطل زباله و مجموعه بازی کودکان استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7071070 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ایمن سازی دیوارها و فضای داخلی مصلی استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7056353 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی روشنایی بلوارها ومیادین(تهیه،ساخت ونصب برج نور به همراه متعلقات) استان تهران 1402/06/27 1402/07/03
صفحه 1 از 53