مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5977898 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پروژه تهیه و نصب پایه چراغ های روشنایی جهت سطح شهر 1401/09/02 1401/09/09
5974272 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید ونصب تابلوهای معابر و راهنمایی ورانندگی سطح شهر 1401/09/01 1401/09/08
5970819 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی و رانندگی سطح شهر 1401/09/01 1401/09/01
5944088 مناقصه اجرای پروژه احداث و ساماندهی بوستان 1401/08/23 1401/08/16
5944084 مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو میدان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943939 مناقصه اجرای پروژه المان 1401/08/23 1401/08/16
5922874 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث المان میدان 1401/08/16 1401/08/23
5922697 مناقصه پروژه احداث وساماندهی بوستان های محله ای 1401/08/16 1401/08/23
5922693 مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو 1401/08/16 1401/08/23
5920543 مناقصه اجرای پروژه احداث و ساماندهی بوستان های محله ای سطح شهر 1401/08/16 1401/08/16
5920528 مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو میدان 1401/08/16 1401/08/16
5920516 مناقصه اجرای پروژه المان میدان 1401/08/16 1401/08/16
5806364 مناقصه اجرای پروژه احداث و ساماندهی بوستان های محله ای سطح شهر 1401/07/26 1401/07/26
5806319 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی رانندگی سطح شهر 1401/07/26 رجوع به آگهی
5806010 مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو میدان 1401/07/26 1401/07/19
5776977 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه خرید تابلوهای شهری و راهنمایی و رانندگی سطح شهر 1401/07/19 1401/07/26
5776972 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث و ساماندهی بوستان ها 1401/07/19 1401/07/26
5776962 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو 1401/07/19 1401/07/26
5774964 مناقصه اجرای پروژه آسفالت باند کندرو میدان 1401/07/19 1401/07/19
5773928 مناقصه احداث و ساماندهی بوستان های محله ای سطح شهر 1401/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 45