کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392775 مناقصه - اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7392561 مناقصه واحد A/B 0302- الکترو پمپهای شناور پساب شماره 1 استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7392488 مناقصه تامین HEAT EXCHANGER TUBE استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7392318 مناقصه تامین پمپ آتش نشانی واحدهای 70 بویلر و پنج بویلر استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7391812 مناقصه تعمیرات اساسی دیگ بخار 502 واحد اصلی تولید بخار 5 بویلر استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/15
7390806 مناقصه تامین MILD STEEL PLATE استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7390256 مناقصه الکتروپمپ مستغرق / واحد تصفیه P-2613,P-2612,P-2603 پساب صنعتی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389896 مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله مسیر پل استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7389864 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید الکتروپمپ مستغرق /واحد تصفیه پساب صنعتی منطقه 3/P-2613,P-2612,P-2603 به شمه تقاضای 40-90-0042400026/P08 استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389860 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید DEVICES INSTRUMENT CONTACT PHOENIX استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/21
7389855 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید الکتروپمپ/FLARE SYSTEM KNOCK-OUT DRUM به شماره تقاضای 40-90-0042400002/P08 استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389854 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ELBOWS به شماره تقاضای 01-90-0232145/G20 استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389853 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید HEAT EXCHANGER TUBE به شماره تقاضای 38-90-0231100021/g06 استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389852 مناقصه خرید پمپ آتش نشانی /واحدهای 70 و پنج بویلر استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389850 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید MILD STEEL PLATE استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389840 مناقصه خرید الکترو پمپ های شناور P-0302 A-B واحد پساب استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389791 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید FCC SLURRY OIL FILTRATION استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389781 مناقصه خرید الکترو پمپ P-1606 A-B واحد SARP استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7389731 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید FINNED TUBE WITH TUBE SHEEL استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/20
7387785 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات مقاوم سازی بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بستر خطوط لوله مسیر پل ورودی مخازن آری 616 تا پل روبروی آتش نشانی مرکزی استان خوزستان 1402/09/09 1402/09/18
صفحه 1 از 56