مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی سرویس بهداشتی 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی سرویس بهداشتی 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث وبهسازی سرویس بهداشتی ایستگاههای بهشهرونکا 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی سرویس بهداشتی 1400/07/18 1400/07/19
مناقصه واگذاری احداث و بهسازی سرویس بهداشتی 1400/07/14 1400/07/19
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث وبهسازی سرویس بهداشتی 1400/07/13 1400/07/19
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید11000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 1400/04/24 1400/04/27
مناقصه خرید15000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ P10 1400/04/23 1400/02/28
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 2 1400/04/06 1400/04/09
مناقصه خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط 1 1400/04/06 1400/04/09
مناقصه خرید 11000 قالب کفشک ترمزچدنی بزرگ (p10) 1400/03/26 1400/03/30
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی بزرگ P10 1400/02/25 1400/02/28
مناقصه کفشک ترمز چدنی بزرگ 1400/02/22 1400/02/28
مناقصه خرید قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه خرید15000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ P10 1399/12/17 1399/12/20
مناقصه خرید15000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ P10 1399/12/17 1399/12/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید15000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ P10 1399/12/16 1399/12/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ایاب و ذهاب پرسنل سیروحرکت-ناوگان و انجام ماموریت های اداری 1399/12/09 1399/12/16
صفحه 1 از 28