کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8065950 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی،کانالی،هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح های uso استان اردبیل 1403/03/17 رجوع به آگهی
8060453 مناقصه کابل کشی خاکی فیبر نوری استان اردبیل 1403/03/16 رجوع به آگهی
8039248 مناقصه تمدید مهلت فروش اسناد، تحویل و جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت استان اردبیل 1403/03/09 رجوع به آگهی
8039247 مناقصه تمدید مهلت فروش اسناد، تحویل وجلسه باز گشایی پاکتهای پیشنهادقیمت استان اردبیل 1403/03/09 رجوع به آگهی
8008710 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی ،کانالی ، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طر ح های فیبردسترسی در سطح استان استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008708 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی ،کانالی ، هوایی) فیبرنوری جهت اجرایftthدر سطح استان استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008362 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای 6 سایت همراه اول استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008289 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008288 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008287 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI استان اردبیل 1403/03/01 رجوع به آگهی
8005741 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای 9 سایت همراه اول استان اردبیل 1403/02/31 رجوع به آگهی
8004978 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای 7 سایت همراه اول استان اردبیل 1403/02/31 رجوع به آگهی
7989787 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی کانالی هوایی فیبر نوری جهت اجرای طرح های فیبر دسترسی استان اردبیل 1403/02/30 رجوع به آگهی
7929221 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی ،کانالی ، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح هایuso استان اردبیل 1403/02/18 رجوع به آگهی
7929215 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی ،کانالی ، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح هایuso استان اردبیل 1403/02/18 رجوع به آگهی
7915345 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای 6 سایت همراه اول استان اردبیل 1403/02/13 رجوع به آگهی
7915344 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای7سایت همراه اول استان اردبیل 1403/02/13 رجوع به آگهی
7912152 مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی هوایی) فیبر نوری استان اردبیل 1403/02/12 رجوع به آگهی
7909919 مناقصه عملیات کابلکشی خاکی ، کانالی هوایی فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی استان اردبیل 1403/02/11 1403/02/19
7905644 مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای 9 سایت استان اردبیل 1403/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70