کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398090 مناقصه انجام 1,500,000 تست ABO/Rh و 180,000 تست Weak-D و 200,000 تست فنوتیپ سیستم Rh&Kell به منظور بهره برداری در 4 مرکز انتقال خون استان تهران، استان اصفهان، استان خراسان رضوی ... 1402/09/13 1402/09/22
7301392 مناقصه 29 ردیف انواع آنتی سرم ها و معرف های گروه خونی اصلی و فرعی استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7301259 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 29 ردیف آنتی سرم و معرف های گروه بندی خون اصلی و فرعی استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7292144 مناقصه خرید انواع آنتی سرم ها و معرف های گروه خونی اصلی و فرعی استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7285697 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام حمل و توزیع اقلام اساسی سازمان که شامل (انواع کیسه خون، انواع کیت آزمایشگاهی، انواع لوله خونگیری، مواد و معرفه استان تهران 1402/08/18 1402/08/24
7277085 مناقصه انجام حمل و توزیع اقلام اساسی خود شامل انواع کیسه خون، انواع کیت آزمایشگاهی، انواع لوله خونگیری، مواد و معرفهای آزمایشگاهی استان تهران 1402/08/16 1402/08/24
7272236 مناقصه واگذاری انجام حمل و توزیع اقلام اساسی خود (شامل انواع کیسه خون، انواع کیت آزمایشگاهی، انواع لوله خونگیری، مواد و معرف های آزمایشگاهی) استان تهران 1402/08/15 رجوع به آگهی
7250773 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 1.650.000 عددکیسه خون مخصوص فیلتراسیون گلبول قرمز متراکم (RBC) استان تهران 1402/08/08 1402/08/17
7250686 مناقصه خرید 700.000عدد کیـسه خـون مخصوص فیلتراسیون خون کامل استان تهران 1402/08/08 1402/08/17
7249565 مناقصه 1,650,000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون گلبول قرمز متراکم (RBC) استان تهران 1402/08/08 1402/08/17
7248139 مناقصه 700.000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون خون کامل استان تهران 1402/08/08 1402/08/17
7243245 مناقصه خرید 700/000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون خون کامل استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7243242 مناقصه 1/650/000 عدد کیسه خون مخصوص فیلتراسیون گلبول قرمز متراکم ( RBC) استان تهران 1402/08/07 1402/08/29
7241891 مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان معرفها و دستگاه های اتوماسیون گروهبندی استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7240364 مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان معرفها و دستگاه های اتوماسیون استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7223650 مناقصه واگذاری انجام 3500000 تست گروهبندی ABO&RhD و 3000000 تست غربالگری آنتی بادی استان تهران 1402/08/01 1402/08/30
7085674 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4.200.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژل دار حاوی Clot Activator جهت آزمایشات غربالگری سرولوژی و NAT استان تهران 1402/07/04 1402/07/15
7085521 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 ردیف انواع آنتی سرمها و معرف های گروه بندی مراکز انتقال خون از تولید کنندگان داخلی استان تهران 1402/07/04 1402/07/15
7085093 مناقصه خرید 4,200,000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار Silica Cotel جهت آزمایشات غربالگری سرولوژی و NAT استان تهران 1402/07/04 1402/07/15
7084923 مناقصه 4 ردیف انواع آنتی سرمها و معرف های گروه بندی مراکز انتقال خون استان تهران 1402/07/04 1402/07/15
صفحه 1 از 124