مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5939499 مناقصه انجام بخشی از امور دایره نقلیه خود 1401/08/22 1401/08/25
5938707 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام بخشی از امور دایره نقلیه بانک مرکزی ج.ا.ا 1401/08/21 1401/08/25
5935695 مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور دایره نقلیه خود 1401/08/21 1401/08/26
5916140 مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1401/08/15 1401/08/18
5913176 مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان 1401/08/14 1401/08/18
5901176 مناقصه بررسی تطبیقی الگوهای نظارتی هوشمند بانکهای مرکزی بر بانکها و شبکه های تراکنشی 1401/08/10 رجوع به آگهی
5900934 مناقصه بررسی تطبیقی محیط کسب و کار، قوانین حاکم و الگوی نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در ایران و کشورهای دارای اقتصاد نوظهور و گروه هفت 1401/08/10 رجوع به آگهی
5900823 مناقصه طراحی الگو برای نحوه برخورد با بانک های ضعیف با هدف بازسازی با حل و فصل مالی آنها 1401/08/09 رجوع به آگهی
5791836 مناقصه مطالعه پیرامون امکان سنجی و پیاده سازی نظام یکپارچه توزیع وجه نقد در کشور 1401/07/20 رجوع به آگهی
5791800 مناقصه مطالعه تطبیقی در زمینه الزامات و استانداردهای حقوقی و امنیتی شرکتهای پولرسان 1401/07/20 رجوع به آگهی
5791594 مناقصه بررسی مدل های مورداستفاده در سایر کشورها در زمینه تعیین میزان و حجم 1401/07/20 رجوع به آگهی
5718313 مناقصه امور هتلینگ خانه داری مجموعه آموزشی رفاهی 1401/06/31 1401/07/06
5716914 مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و راهبری کلیه امور هتلینگ نظیر تامین نیروی انسانی، مواد و تجهیزات و انجام خدمات تنظیفات: 1401/06/30 1401/07/06
5714922 مناقصه امور هتلینگ خانه داری مجموعه آموزشی رفاهی 1401/06/30 1401/07/06
5712013 مناقصه عمومی دو مرحله ای راهبری و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات بانک مرکزی واقع در کیلومتر 15 جاده نوشهر به نور 1401/06/29 1401/07/06
5711051 مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات 1401/06/29 1401/07/06
5690921 مناقصه ایجاد پرتال دانش پولی بانکی 1401/06/24 رجوع به آگهی
5676290 مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای 1401/06/20 1401/06/24
5674408 مناقصه انجام امور راهبری سامانه مدیریت ارتباط با مشتریا (CRM) و اپراتوری مراکز تلفن ساختمانها 1401/06/20 1401/06/24
5672483 مناقصه انجام امور راهبری سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و اپراتوری مراکز تلفن ساختمانها 1401/06/19 1401/06/24
صفحه 1 از 41