کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7371420 مناقصه انجام امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات و تجهیزات استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7369619 مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات استان تهران، استان مازندران 1402/09/05 1402/09/08
7368690 مناقصه انجام امور راهبری سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و اپراتوری اتاقهای فرمان و اپراتوری مراکز تلفن ساختمانهای بانک مرکزی استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7367500 مناقصه انجام امور راهبری ، تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات مستقر استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7367388 مناقصه انجام امور راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات بانک استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7367380 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات و تجهیزات مستقر در مجموعه های استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7367377 مناقصه عمومی دو مرحله ای راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات مجتمع میرداماد استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7366434 مناقصه انجام امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7365447 مناقصه انجام امور اپراتوری سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) اتاقهای فرمان و مراکز تلفن ساختمانها استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7365446 مناقصه راهبری و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات خود استان تهران، استان مازندران 1402/09/04 1402/09/08
7277483 مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان استان مازندران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7244927 مناقصه انجام خدمات ،سرویس ،تعمیر نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای خود استان تهران 1402/08/07 1402/08/10
7244912 مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور دایره رانندگی استان تهران 1402/08/07 1402/08/10
7241916 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات سرویس، تعمیر، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای استان تهران 1402/08/06 1402/08/10
7241048 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام بخشی از امور دایره رانندگی بانک مرکزی ج.ا.ا استان تهران 1402/08/06 1402/08/10
7240209 مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور دایره رانندگی خود استان تهران 1402/08/06 1402/08/10
7240068 مناقصه انجام خدمات سرویس ، تعمیر ، نگهداری و گارانتی تجهیزات رایانه ای استان تهران 1402/08/06 1402/08/10
7161537 مناقصه انجام امور اپراتوری سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استان تهران 1402/07/16 1402/07/19
7159176 مناقصه عمومی دو مرحله ای از راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری سیستمBMS (کنترل و مدیریت هوشمند) مجتمع میرداماد بانک مرکزی استان تهران 1402/07/15 1402/07/19
7159174 مناقصه انجام امور راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع در کیلومتر 15 جاده نوشهر استان تهران 1402/07/15 1402/07/19
صفحه 1 از 44