مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی ساحل 1400/11/07 1400/11/18
مناقصه عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه اجرای سه فقره از طرحهای تحقیقاتی تقاضا محور خود 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی پژوهشگران ـ واگذاری اجرای سه فقره از طرح های تحقیقاتی تقاضا محور 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه تعیین درصد تولید گرد و غبار حوضه آبریز -عیب یابی هوشمند تاسیسات آبی بتنی در حال بهره برداری 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان عمومی پژوهشگران ـ واگذاری اجرای سه فقره از طرح های تحقیقاتی تقاضا محور 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده 1400/08/15 1400/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده 1400/08/12 1400/08/16
مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز 1400/08/11 1400/08/16
مناقصه عملیات اجرایی سیستم انتقال آب چشمه 1400/07/19 1400/07/24
مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی سیستم انتقال آب 1400/07/18 1400/07/20
مناقصه انتخاب عملیات اجرایی سیستم انتقال آب 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه انتخاب عملیات اجرایی سیستم انتقال آب 1400/07/06 1400/07/14
مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی مشتمل بر شبکه ی آبیاری و زهکشی و سد 1400/06/18 1400/06/20
صفحه 1 از 36