مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده 1400/11/05 1400/11/18
مناقصه امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معاونتهای امور بهداشتی و درمان دانشگاه 1400/11/05 1400/11/18
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای نمای دانشکده - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان - تامین 17 دستگاه خودروی سواری 1400/10/15 1400/10/17
مناقصه تاسیس داروخانه روزانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه روزانه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تاسیس داروخانه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران همراهان و کارکنان بیمارستان- واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/07 1400/10/10
مناقصه بکارگیری ۱۷ دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران، همراهان و کارکنان 1400/09/24 1400/09/26
مناقصه انجام سرویس امور ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران، همراهان و کارکنان 1400/09/24 1400/09/26
صفحه 1 از 48