کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382525 مناقصه واگذاری امور خدماتی نظافت - تهیه پارچه و دوخت لباس - به کارگیری 14 دستگاه خودروی سواری شبکه بهداشت و درمان استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7381598 مناقصه تهیه پارچه و دوخت لباس جهت پرسنل حفاظت فیزیکی استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7381015 مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت در قالب حجم کار استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7380969 مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری 14 دستگاه خودروی سواری شبکه بهداشت ودرمان قرچک استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7372501 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 47 دستگاه موتور سیکلت های 150 و 200سی سی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370945 مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت در قالب حجم کار در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370798 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370212 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل :واگذاری امور خدماتی نظافت--تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان مرکز - خرید حمل و تحویل 47 دستگاه موتورسیکلت-پروژه تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی و ساختمان- خ... استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7368594 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی و ساختمانهای جانبی بیمارستان استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7296008 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی و ساختمانهای جانبی بیمارستان استان تهران 1402/08/21 1402/08/24
7293411 مناقصه 3 عنوان شامل : انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان - تکمیل ساختمان اصلی و محوطه سازی و ساختمان های جانبی - واگذاری امور خدماتی و نظافتی استان تهران 1402/08/21 1402/08/24
7291347 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه استان تهران 1402/08/20 1402/08/24
7291346 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و نظافتی در قالب حجم کار بخش های اورژانس و درمانگاههای تخصصی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی غدیر(شهدای تجریش) استان تهران 1402/08/20 1402/08/24
7278012 مناقصه نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر تاسیسات مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی غدیر شهدای تجریش استان تهران 1402/08/16 1402/08/22
7278007 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان شهید مفتح ورامین استان تهران 1402/08/16 1402/08/22
7277885 مناقصه 2 ردیف مناقصه :نگهداری راهبری سرویس و تعمیر تاسیسات -تهیه طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان استان تهران 1402/08/16 1402/08/22
7231552 مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1402/08/03 1402/08/03
7218082 مناقصه 2 عنوان مناقصه یک مزایده شامل :تجدید مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان-تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز تجدید مزایده عمومی اجاره مکان چاپ و تکثیر مرکز استان تهران 1402/07/30 1402/08/02
7215809 مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس استان تهران 1402/07/29 1402/08/02
7212469 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان استان تهران 1402/07/29 1402/08/02
صفحه 1 از 66