کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397620 مناقصه خرید راهکار شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7395049 مناقصه خرید راهکار شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7393484 مناقصه خرید راهکار شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7391112 مناقصه خرید راهکار شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7389754 مناقصه تأمین، نصب و راه اندازی، آموزش و پشتیبانی از راهکار شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7270257 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد سازمان امور مالیاتی کشور استان تهران 1402/08/14 1402/08/17
7269033 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد سازمان خود استان تهران 1402/08/14 1402/08/17
7268729 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد سازمان استان تهران 1402/08/14 1402/08/17
7264143 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها استان تهران 1402/08/13 1402/08/17
7090545 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد استان تهران 1402/07/05 1402/07/10
7086097 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7085838 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد سازمان امور مالیاتی کشور استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7054489 مناقصه خرید نصب راه اندازی و پیکربندی سوییچ استان تهران 1402/06/27 1402/07/01
7051110 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و پیکربندی سوییچ استان تهران 1402/06/26 1402/07/01
7049021 مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پیکربندی سوییچ استان تهران 1402/06/26 1402/07/01
6973003 مناقصه تامین غذای کارکنان استان تهران 1402/06/07 رجوع به آگهی
6972865 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها استان تهران 1402/06/07 1402/06/11
6971695 مناقصه انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها استان تهران 1402/06/07 1402/06/11
6968505 مناقصه دعوت به همکاری جهت تامین غذای کارکنان استان تهران 1402/06/06 رجوع به آگهی
6967342 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان های ستاد سازمان امور مالیاتی کشور استان تهران 1402/06/06 1402/06/11
صفحه 1 از 59