مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/10/30 1400/11/13
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات 1400/10/29 1400/11/13
مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات جزئی منازل و ادارات داخلی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ،انتقال و تولید نفت و گاز 1400/10/28 1400/11/10
مناقصه تعمیرات جزئی منازل و ادارات داخلی 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات جزئی منازل و ادارات داخلی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات جزئی منازل و ادارات داخلی 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه پروژه اجرای پوشش ضد حریق بر روی اسکلت فلزی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه بهسازی ساختمان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ایمن سازی محوطه چاه ها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام عملیات جوشکاری خطوط لوله نفت و گاز تأسیسات و تجهیزات 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام عملیات جوشکاری خطوط لوله و نفت و گاز تاسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی شرکت 1400/10/21 1400/11/05
مناقصه پروژه تعمیرات جزئی منازل و ادارت داخلی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری خطوط لوله نفت و گاز تأسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مجدد شماره م م آ ج/98/0087 پروژه اجرای پوشش ضد حریق بر روی اسکلت فلزی کارخانه گاز و گازمایع 200 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه پروژه بهسازی ساختمان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای پوشش ضد حریق بر روی اسکلت فلزی کارخانه گاز و گازمایع 200 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام عملیات جوشکاری خطوط لوله نفت و گاز تأسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ایمن سازی محوطه چاه ها 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی محوطه چاههای مستقر در نقاط 1400/10/20 1400/10/29
صفحه 1 از 314