کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7407899 مناقصه واگذاری اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 136 اینچ تقویتی غرب کرج شامل اجرای کارهای مکانیکال ایستگاهها، کارهای سویل برقی ایستگاهها و حفاظت از زنگ استان البرز 1402/09/15 1402/09/22
7407659 مناقصه خرید کنتور توربینی استان البرز 1402/09/15 1402/09/18
7407637 مناقصه اجرای کارهای باقی مانده خط انتقال گاز 36 اینچ تقویتی استان البرز 1402/09/15 1402/09/22
7402825 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال گاز 36 اینچ تقویتی غرب کرج شامل اجرای کارهای مکانیکال ایستگاه استان البرز 1402/09/14 1402/09/22
7380850 مناقصه ارائه خدمات نگهداشت و تعمیرات بهره برداری شهرستان استان البرز 1402/09/07 1402/09/11
7380373 مناقصه اجرای زیرسازی و نصب دیوار بتنی پیش ساخته و شن ریزی محوطه ایستگاه ها استان البرز 1402/09/07 1402/09/11
7379872 مناقصه احداث چهار مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز استان البرز 1402/09/07 1402/09/11
7379708 مناقصه احداث ایستگاه های حفاظت کاتدیک و تکمیل ایستگاه های TBS استان البرز 1402/09/07 1402/09/11
7378993 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید اتصال عایقی استان البرز 1402/09/07 1402/09/18
7378358 مناقصه خرید کنتور توربینی استان البرز 1402/09/07 1402/09/18
7375008 مناقصه احداث ایستگاه های حفاظت کاتدیک و تکمیل ایستگاه های TBS استان البرز 1402/09/06 1402/09/11
7374584 مناقصه ارائه خدمات نگهداشت و تعمیرات بهره برداری استان البرز 1402/09/06 1402/09/11
7374491 مناقصه احداث چهار مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز استان البرز 1402/09/06 1402/09/11
7374387 مناقصه اجرای زیرسازی و نصب دیوار پیش ساخته و شن ریزی محوطه ایستگاه های فاز اول و دوم خط انتقال استان البرز 1402/09/06 1402/09/11
7367554 مناقصه خرید تجهیز ذخیره ساز استان البرز 1402/09/04 رجوع به آگهی
7367549 مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی استان البرز 1402/09/04 رجوع به آگهی
7361625 مناقصه خرید تجهیز ذخیره ساز استان البرز 1402/09/01 رجوع به آگهی
7360386 مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی استان البرز 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359211 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث چهار مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز در سطح استان البرز استان البرز 1402/09/01 1402/09/11
7359140 مناقصه احداث ایستگاه های حفاظت کاتدیک و تکمیل ایستگاههای TBS استان البرز 1402/09/01 1402/09/11
صفحه 1 از 88