مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید زانو ۴۵ درجه ۱۲ اینچ 1400/10/29 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ایستگاه (TBS-MS) 1400/10/29 1400/11/09
مناقصه خرید دریچه 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید زانو ۴۵ درجه ۱۲ اینچ 1400/10/29 1400/10/26
مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز داده san storage 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه خدمات مستمر فنی و تخصصی پشتیبانی مدیریت مهندسی - تجدید مناقصه 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته ایستگاه لانچر، شیر بین راهی و ایستگاه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته ایستگاه لانچر 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دریچه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید زانو ۴۵ درجه ۱۲ اینچ 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته ی ایستگاه 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه خرید خدمات مشاوره براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) (خدمات فنی، تخصصی و پشتیبانی مدیریت مهندسی) 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خط تغذیه 12 اینچ سه راهی ده در - محدوده گردنه عسلک 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خط تغذیه 12 اینچ سه راهی - محدوده گردنه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث خط تغذیه 12 اینچ 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خط تغذیه 12 اینچ سه راهی 1400/10/08 1400/10/22
مناقصه خرید دریچه 3070800036 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه استم گذاری شیرهای معلق و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای 8 الی 20 اینچ شهرستانها 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مستمر فنی ، تخصصی و پشتیبانی مدیریت مهندسی 1400/10/04 1400/10/08
صفحه 1 از 53