مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان های 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ها 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه احداث پانسیون های مرکز خدمات جامع سلامت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خانه های بهداشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خانه های بهداشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه های بهداشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه های بهداشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه های بهداشت 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر سراوان (بسته کاری هفتم) 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر خاش (بسته کاری هشتم) 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه مراقبت های اولیه سلامت 1400/10/20 1400/10/23
صفحه 1 از 44