مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980989 مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی 1401/09/05 1401/09/16
5974796 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی 1401/09/02 1401/09/16
5970767 مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی 1401/09/01 1401/09/16
5967001 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مرکز تحقیقات 1401/08/30 1401/09/09
5966998 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورخدمات حفاظتی و مراقبتی از اموال و دارایی های شرکت 1401/08/30 1401/09/09
5963851 مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری 1401/08/29 1401/09/09
5958440 مناقصه انجام خدمات نظارت برعملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 1401/08/28 1401/09/09
5947454 مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 1401/08/23 1401/09/09
5943535 مناقصه انجام خدمات نظارت برعملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 1401/08/23 1401/09/09
5939839 مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات راهبری مجتمع زغال سنگ 1401/08/22 1401/09/09
5936852 مناقصه انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1401/08/21 1401/09/02
5934981 مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 میلی متری 1401/08/21 1401/09/02
5934135 مناقصه انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1401/08/19 1401/09/02
5933884 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 300 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 98 درصد برای مجتمع طلای موته 1401/08/19 1401/09/02
5933613 مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم 80 میلی متری 1401/08/19 1401/09/02
5933403 مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدودههای اکتشافی 1401/08/19 1401/09/02
5929399 مناقصه انجام 30 هزار متر عطلیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1401/08/18 1401/09/02
5929008 مناقصه انجام 10 هزارمتر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی 1401/08/18 1401/09/02
5928811 مناقصه خرید 300 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 98درصد برای 1401/08/18 1401/09/02
5928610 مناقصه خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 میلی متری 1401/08/18 1401/09/02
صفحه 1 از 100