کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6996550 مناقصه خرید یک دستگاه لودر استان کردستان 1402/06/14 1402/06/19
6992699 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه لودر استان کردستان 1402/06/13 1402/06/19
6988857 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل: احداث پاسگاه - تعمیر و بهسازی پارکینگ و محوطه ماشین آلات استان کردستان 1402/06/12 1402/06/18
6988422 مناقصه تعمیرات و بهسازی پارکینگ و محوطه ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان استان کردستان 1402/06/12 1402/06/18
6988116 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پاسگاه پلیس استان کردستان 1402/06/12 1402/06/18
6983584 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل:احداث پاسگاه پلیس راه-تعمیر و بهسازی پارکینگ و محوطه ماشین آلات استان کردستان 1402/06/11 1402/06/18
6944808 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل بهسازی نوع 2 محور راه - بهسازی و آسفالت بخشی از راه روستا استان کردستان 1402/06/02 1402/06/06
6940343 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : بهسازی نوع 2 محور راه - بهسازی و آسفالت بخشی از راه روستا استان کردستان 1402/06/01 1402/06/06
6935897 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی گرگین-تکیه شهرستان بیجار استان کردستان 1402/05/31 1402/06/06
6935889 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت بخشی از راه روستایی دولبندی-ماچکه استان کردستان 1402/05/31 1402/06/06
6933865 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : تهیه و حمل نمک - خرید یک دستگاه بیل زنجیری استان کردستان 1402/05/30 1402/06/04
6926232 مناقصه تهیه و حمل نمک استان کردستان 1402/05/29 1402/06/04
6926228 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل زنجیری استان کردستان 1402/05/29 1402/06/04
6881165 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و تعریض ترانشه استان کردستان 1402/05/17 1402/05/23
6881152 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی استان کردستان 1402/05/17 1402/05/23
6856974 مناقصه احداث پاسگاه پلیس راه استان کردستان 1402/05/09 1402/05/10
6844961 مناقصه احداث پاسگاه پلیس راه استان کردستان 1402/05/07 1402/05/10
6840052 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پاسگاه پلیس راه استان کردستان 1402/05/04 1402/05/10
6823578 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : روشنایی محور-بهسازی و روکش آسفالت محور استان کردستان 1402/04/31 1402/05/02
6816273 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل :بهسازی و آسفالت محورهای شهرستان- بهسازی و روکش آسفالت محورهای روستایی استان کردستان 1402/04/28 1402/05/02
صفحه 1 از 44