کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8077353 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل - تجدید نوبت اول ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی استان کردستان 1403/03/20 1403/03/19
8056577 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل امور نگهداری جاری و اضطراری راه های مواصلاتی استان کردستان 1403/03/13 1403/03/16
8055238 مناقصه تجدید نوبت اول بهسازی و روکش آسفالت محور استان کردستان 1403/03/13 1403/03/19
8055226 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان استان کردستان 1403/03/13 1403/03/19
8055216 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی استان کردستان 1403/03/13 1403/03/19
8055210 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول بهسازی و روکش آسفالت محورهای استان کردستان 1403/03/13 1403/03/19
8051382 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل ارزیابی کیفی بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی استان کردستان 1403/03/12 1403/03/19
8050230 مناقصه امور نگهداری جاری و اضطراری راه های مواصلاتی استان کردستان 1403/03/12 1403/03/16
8045102 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور نگهداری جاری و اضطراری راه های مواصلاتی استان کردستان (شهرستان های شمالی) استان کردستان 1403/03/10 1403/03/16
8045093 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور نگهداری جاری و اضطراری راه های مواصلاتی استان کردستان (شهرستان های جنوبی) استان کردستان 1403/03/10 1403/03/16
8015252 مناقصه چهار مناقصه احدات روشنایی نقطه ای و ایمن سازی نقطه پر تصادف و نگهداری ابنیه فنی استان کردستان 1403/03/03 1403/03/07
8009462 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول نگهداری و تعمیرات جاری پل ها و ابنیه فنی راه ها با اولویت پل های بزرگ در راه های شریانی استان کردستان 1403/03/01 1403/03/07
8009163 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث روشنایی نقطه ای سطح استان کردستان استان کردستان 1403/03/01 1403/03/07
8009125 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول ایمن سازی و رفع نقطه پرتصادف نشور استان کردستان 1403/03/01 1403/03/07
8009121 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید نوبت اول ایمن سازی و رفع نقطه پرتصادف تقاطع روستای بزلانه استان کردستان 1403/03/01 1403/03/07
8002521 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل - بهسازی نوع 2 و آسفالت راه روستایی استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
7990802 مناقصه واگذاری بهسازی نوع 2 و آسفالت راه روستایی محورها استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
7983457 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی نوع 2 راه روستایی وصی-گلین شهرستان سنندج استان کردستان 1403/02/29 1403/03/05
7983443 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی نوع 2 و آسفالت راه روستایی حاجی ممدان و کوچک علیا شهرستان سقز استان کردستان 1403/02/29 1403/03/05
7983386 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی نوع 2 راه روستایی کهریز و چغور قشلاق-کهیل-سید حسین شهرستان بیجار استان کردستان 1403/02/29 1403/03/05
صفحه 1 از 52