کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7407939 مناقصه اجرای کارهای برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/09/15 1402/09/22
7407743 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کارهای برقرسانی به تصفیهخانه فاضلاب استان تهران 1402/09/15 1402/09/22
7403679 مناقصه اجرای کارهای برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/09/14 1402/09/22
7379192 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان مدرسه استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7378699 مناقصه عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان مدرسه فردوسی واقع در فاز3 شهر جدید پردیس استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7374737 مناقصه عملیات اجرایی مقاوم سازی ساختمان مدرسه استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7299157 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربینهای مدار بسته محوطه و داخل ساختمان استان تهران 1402/08/22 1402/08/27
7297107 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربینهای مدار بسته استان تهران 1402/08/22 1402/08/27
7296971 مناقصه ارتقای دوربینهای مدار بسته ساختمان اداری استان تهران 1402/08/22 1402/08/27
7293621 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربینهای مدار بسته محوطه و داخل ساختمان استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7293201 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربینهای مدار بسته استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7293119 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربینهای مدار بسته محوطه و داخل ساختمان شرکت استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7231403 مناقصه حفاظت و حراست از ساختمان استان تهران 1402/08/03 1402/08/10
7230091 مناقصه حفاظت و حراست از ساختمان مرکزی، کارگزاری مسکن مهر و اراضی ملی شرکت عمران شهر استان تهران 1402/08/03 1402/08/10
7224412 مناقصه حفاظت و حراست استان تهران 1402/08/02 1402/08/10
7207182 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات باقیمانده مجتمع تجاری-اداری استان تهران 1402/07/26 1402/08/03
7206973 مناقصه اجرای عملیات باقی مانده مجتمع تجاری - اداری استان تهران 1402/07/26 1402/08/03
7204322 مناقصه اجرای عملیات باقی مانده مجتمع تجاری - اداری استان تهران 1402/07/25 1402/08/03
7203699 مناقصه اجرای عملیات باقی مانده مجتمع تجاری - اداری استان تهران 1402/07/25 1402/08/03
7185196 مناقصه واگذاری اجرای عملیات تکمیلی مسجد شامل دیوار، ساختمان های جانبی، ساختمان های اصلی و محوطه سازی استان تهران 1402/07/19 1402/07/25
صفحه 1 از 48