مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی 1400/10/12 1400/10/11
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واحد های اداری و خدماتی 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه پروژه احداث فضای سبز و پیست دوچرخه سواری و پیاده رو بلوار 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث فضای سبز و پیست دوچرخه سواری و پیاده رو بلوار 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فضای سبزو پیست دوچرخه سواری و پیاده رو بلوار 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه پروژه استحکام بخشی صخره سنگی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان (بیمه تکمیلی گروهی) جهت پرسنل 1400/08/11 1400/08/05
مناقصه مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مسقف نمودن آبروهای پیاده رو میدان 1400/08/09 1400/08/16
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واحد های تنظیف و حمل زباله 1400/08/06 1400/08/02
مناقصه پروژه استحکام بخشی صخره سنگی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه استحکام بخشی صخره سنگی 1400/08/04 1400/08/12
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واحدهای تنظیف و حمل زباله 1400/07/27 1400/08/02
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت بیمه مازاد درمان 1400/07/26 1400/08/05
مناقصه خرید خدمت بیمه مازاد درمان 1400/07/26 1400/08/05
صفحه 1 از 24