کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406188 مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات استان ایلام 1402/09/14 1402/09/19
7400492 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات در شهرستان هلیلان و روستاهای تابعه استان ایلام 1402/09/13 1402/09/19
7385411 مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات استان ایلام 1402/09/08 1402/09/19
7383665 مناقصه خرید 2 دستگاه ذخیره ساز اطلاعاتnetapp استان ایلام 1402/09/08 1402/09/19
7377706 مناقصه خرید 2 دستگاه ذخیره ساز اطلاعات netapp استان ایلام 1402/09/06 1402/09/19
7376540 مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات استان ایلام 1402/09/06 رجوع به آگهی
7368601 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات در شهرستان استان ایلام 1402/09/04 1402/09/08
7361145 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی ( شبکه و علمک ) و نصب انشعابات استان ایلام 1402/09/01 رجوع به آگهی
7352945 مناقصه تأمین خودروهای سبک استیجاری استان ایلام 1402/08/29 1402/09/07
7203548 مناقصه پروژه گازرسانی استان ایلام 1402/07/25 1402/07/30
7192733 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گازرسانی استان ایلام 1402/07/22 1402/07/30
7173400 مناقصه پروژه گازرسانی استان ایلام 1402/07/19 1402/07/30
7115825 مناقصه خرید کامپیوتر و ماشین های اداری و تجهیزات جانبی استان ایلام 1402/07/10 1402/07/17
7112205 مناقصه پروژه ترمیم خطوط شبکه و تغذیه آسیب دیده بر اثر بارندگی و سیلات استان ایلام 1402/07/09 1402/07/12
7092828 مناقصه پروژه ترمیم خطوط شبکه و تغذیه آسیب دیده بر اثر بارندگی و سیلاب استان ایلام 1402/07/05 1402/07/12
7089356 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مسیرسازی خط انتقال متلوان استان ایلام 1402/07/04 1402/07/10
7089350 مناقصه پروژه تکمیل ایستگاه TBS فلت بخش زرین اباد و اجرای 2 کیلومتر خطوط شبکه گازرسانی استان ایلام 1402/07/04 1402/07/09
7087624 مناقصه پروژه ترمیم خطوط شبکه و تغذیه آسیب دیده بر اثر بارندگی و سیلات استان ایلام 1402/07/04 1402/07/12
7087494 مناقصه پروژه مسیر سازی خط انتقال استان ایلام 1402/07/04 1402/07/10
7085590 مناقصه خرید کامپیوتر و ماشین های اداری و تجهیزات جانبی استان ایلام 1402/07/04 1402/07/17
صفحه 1 از 107