کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860511 مناقصه خرید مقدار 27.500.000 واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/30 1403/02/04
7859298 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7859060 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858149 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7858019 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7797239 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدواکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR استان تهران 1403/01/08 1403/01/11
7688810 مناقصه خریدآنتی ژن MG و سرم کنترل مثبت استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7687942 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آنتی ژن MG با سرم کنترل مثبت استان تهران 1402/11/30 1402/12/05
7686030 مناقصه خرید آنتی ژن و سرم کنترل SPgMG استان تهران 1402/11/30 1402/12/05
7685724 مناقصه خرید آنتی ژن و سرم کنترل MG و SP استان تهران 1402/11/30 1402/12/05
7685621 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آنتی ژن SP با سرم کنترل مثبت استان تهران 1402/11/30 1402/12/05
7598352 مناقصه خرید مقدار 500.000 (پانصد هزار دز) واکسن دامی تب برفکی منو والان علیه سویه SAT2 استان تهران 1402/11/09 1402/11/11
7598116 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن تب برفکی منووالان علیه SAT2 استان تهران 1402/11/09 1402/11/11
7597999 مناقصه خرید واکسن دامی تب برفکی منو والان علیه سویه SAT2 استان تهران 1402/11/09 1402/11/11
7579307 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید واکسن دامی PPR استان تهران 1402/11/03 1402/11/08
7578623 مناقصه خرید مقدار,55,000پنجاه و پنج میلیون دز واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR استان تهران 1402/11/03 1402/11/08
7577197 مناقصه خرید واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR استان تهران 1402/11/03 1402/11/08
7233021 مناقصه خرید 750.000 دز واکسن هاری استان تهران 1402/08/03 1402/08/09
7230420 مناقصه خرید 750.000 دوز واکسن هاری استان تهران 1402/08/03 1402/08/09
7028604 مناقصه خرید 750,000 در واکسن هاری استان تهران 1402/06/19 1402/06/22
صفحه 1 از 79