کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7084399 مناقصه انجام عملیات راهبری اپراتوری بهره برداری نگهداشت سرویس و تعمیرات حراست و نگهبانی کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه اب چاههای سربالش و سایر تاسیسات استان بوشهر 1402/07/03 1402/07/03
7067919 مناقصه انجام عملیات راهبری اپراتوری بهره برداری نگهداشت سرویس و تعمیرات حراست و نگهبانی کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه اب چاههای سربالش و سایر تاسیسات استان بوشهر 1402/07/01 1402/07/03
7067668 مناقصه انجام عملیات راهبری، اپراتوری، بهره برداری، تعمیرات و حراست و نگهبانی تصفیه خانه آب، چاههای سربالش و سایر تاسیسات استان فارس 1402/07/01 1402/07/03
7065752 مناقصه عملیات احداث مخزن 1000 متر مکعبی و ساختمان کلرزنی استان بوشهر 1402/06/30 1402/07/03
7065594 مناقصه انجام عملیات راهبری اپراتوری بهره برداری نگهداشت سرویس و تعمیرات حراست و نگهبانی کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب چاههای سربالش استان بوشهر 1402/06/30 1402/07/03
7058145 مناقصه واگذاری عملیات احداث مخزن 1000 متر مکعبی و ساختمان کلرزنی استان بوشهر 1402/06/28 1402/07/03
6995961 مناقصه انجام عملیات راهبری، اپراتوری، بهره برداری، تعمیرات و حراست و نگهبانی تصفیه خانه آب، چاهها استان فارس 1402/06/13 1402/06/18
6971960 مناقصه انجام عملیات بهره برداری اصلاح نوسازی و توسعه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی استان بوشهر 1402/06/07 1402/06/11
6961455 مناقصه انجام عملیات بهره برداری اصلاح نوسازی و توسعه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی استان بوشهر 1402/06/05 1402/06/11
6940505 مناقصه انجام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه دستگاهی استان بوشهر 1402/06/01 1402/06/06
6930994 مناقصه انجام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه دستگاهی استان بوشهر 1402/05/30 1402/06/06
6916638 مناقصه انجام عملیات راهبری و اپراتوری، نگهداشت برنامه ای و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان بوشهر 1402/05/25 1402/05/26
6907104 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 مترمکعبی استان بوشهر 1402/05/23 1402/05/24
6905488 مناقصه انجام عملیات راهبری و اپراتوری، نگهداشت برنامه ای و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان بوشهر 1402/05/23 1402/05/26
6896100 مناقصه تامین منابع مالی احداث بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن استان بوشهر 1402/05/21 1402/05/25
6894361 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 مترمکعبی استان بوشهر 1402/05/21 1402/05/24
6890265 مناقصه تامین منابع مالی احداث بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن استان بوشهر 1402/05/18 1402/05/25
6854189 مناقصه انجام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه دستگاهی استان بوشهر 1402/05/09 1402/05/14
6844705 مناقصه انجام عملیات راهبری و اپراتوری ،نگهداشت برنامه ای و تعمیرات تاسیسات آبرسانی استان بوشهر 1402/05/07 1402/05/09
6843069 مناقصه انجام عملیات پیمایش و نمونه برداری استان بوشهر 1402/05/04 1402/05/07
صفحه 1 از 102