کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7294342 مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان استان لرستان 1402/08/21 1402/08/22
7284012 مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان استان لرستان 1402/08/17 1402/08/22
6607114 مناقصه خرید اقلام مورد نیاز ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1402/03/09 1402/03/14
6582533 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1402/03/03 1402/03/07
6555990 مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی ، حقوقی و سامانه 131 در قالب قرارداد حجمی استان لرستان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6539270 مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی حقوقی و سامانه 131 در قالب قرارداد حجمی مدیریت امور اراضی استان استان خوزستان 1402/02/23 رجوع به آگهی
6537278 مناقصه خرید پمپ و الکترو موتور ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1402/02/21 1402/02/25
6536091 مناقصه خرید پمپ و الکتروموتور ایستگاه پمپاژ سرنجه زیودار استان لرستان 1402/02/21 1402/02/25
6503370 مناقصه احداث کانال آببر استان لرستان 1402/02/13 1402/02/16
6475122 مناقصه تامین نیرو های کارشناس فنی ، حقوقی و سامانه 131 در قالب قرارداد استان لرستان 1402/02/05 1402/02/06
6462457 مناقصه تامین نیرو های کارشناس فنی ، حقوقی و سامانه 131 در قالب قرارداد حجمی استان لرستان 1402/01/30 1402/02/06
6415949 مناقصه احداث کانال آببر استان لرستان 1402/01/16 1402/01/20
6353154 مناقصه انجام پروژه در13 ردیف شامل احداث کانال آببر استان لرستان 1401/12/11 1401/12/13
6338820 مناقصه احداث کانال آببر تیر بازار و خدیجه عربان استان لرستان 1401/12/08 1401/12/10
5755371 مناقصه تامین نیروهای خدمات عمومی سازمان استان لرستان 1401/07/12 1401/07/17
5682117 مناقصه واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1401/06/22 1401/06/27
5675710 مناقصه تکمیل بند انحرافی استان لرستان 1401/06/20 1401/06/23
5631742 مناقصه واگذاری تکمیل ایستگاه پمپاژ استان لرستان 1401/06/07 1401/06/09
5527546 مناقصه احداث استخر ذخیره آب استان لرستان 1401/05/08 1401/05/09
5298285 مناقصه واگذاری احداث ساختمان استان لرستان 1401/03/13 1401/03/16
صفحه 1 از 74