کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403852 مناقصه طراحی، خرید تجهیز و نصب راه اندازی و اجرای سامانه دیسپچینگ ناوگان ماشین آلات معدنی استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/22
7401432 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طراحی، خرید تجهیزات،نصب، اجرا و راه اندازی بخش زیر ساخت سامانه دیسپچینگ استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/22
7392466 مناقصه عملیات خاکبرداری و بستر سازی معابر داخلی استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7392272 مناقصه تهیه طرح جامع سنگان و پیوست های مربوطه(فرهنگی،امنیتی، سیاسی،اقتصادی و....) استان تهران 1402/09/11 1402/09/20
7391361 مناقصه عملیات خاکبرداری و بسترسازی معابرداخلی منطه ویژه اقتصادی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/18
7385396 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی کاشان استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/14
7385389 مناقصه انجام خدمات نقلیه (ماموریت ها و سفرهای درون شهری و برون شهری کارکنان استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/13
7383383 مناقصه انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی استان تهران 1402/09/08 1402/09/14
7382820 مناقصه انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی استان تهران 1402/09/08 1402/09/14
7379770 مناقصه نگهداری فضاهای سبز استان تهران 1402/09/07 1402/09/21
7375713 مناقصه نگهداری فضاهای سبز منطقه استان تهران 1402/09/06 1402/09/21
7373979 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری فضاهای سبز منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/21
7372257 مناقصه واگذاری انتخاب مشاور انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت قلع کشور استان تهران 1402/09/05 1402/09/09
7369999 مناقصه انتخاب مشاور انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت قلع استان تهران 1402/09/05 1402/09/09
7369639 مناقصه انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت (QCBS) با موضوع «انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت منگنز کشور» استان تهران 1402/09/05 1402/09/09
7367297 مناقصه انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت QCBS با موضوع انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعتی منگنز استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7366647 مناقصه انتخاب مشاور انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت قلع استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7366518 مناقصه انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعتی منگنز استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7365305 مناقصه انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت قلع کشور استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7365303 مناقصه انجام مطالعات و خدمات تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی صنعت منگنز کشور استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
صفحه 1 از 77