مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ کیلوگرم اسید سیتریک مونوهیدرات 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ کیلوگرم اسید سیتریک مونوهیدرات 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه خرید کلرورفریک مایع 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه خرید کلرورفریک مایع 1400/09/21 1400/09/28
مناقصه واگذاری خرید مواد عایقی توربین و تجهیزات جانبی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید مواد عایقی توربین و تجهیزات جانبی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰/۰۰۰ لیتر رزین آنیونی قوی و ۶/۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی قوی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید 1۰.۰۰۰ کیلوگرم اسید سیتریک مونوهیدرات 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید 2/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم نمک صنعتی خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۰/۰۰۰ لیتر رزین آنیونی قوی و ۶/۰۰۰ لیتر رزین کاتیونی قوی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید اسید سیتریک مونوهیدرات 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه خرید اسید سولفوریک صنعتی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید نمک صنعتی خود 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱/۵۰۰/۰۰۰ کیلوگرم اسید سولفوریک صنعتی 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدها 1400/09/06 1400/09/13
صفحه 1 از 100