کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8010091 مناقصه واگذاری پروژه های ذیل 4 مورد تکمیل و تجهیز ساختمانهای سالن غذا خوری و حسینیه اردوگاه- زیر سازی و بهسازی معابر سطح شهر - بهبود عبور و مرور شهری (جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح شهر) - تهیه ،خرید... استان تهران 1403/03/01 1403/03/07
8008220 مناقصه واگذاری تکمیل و تجهیز ساختمان های سالن غذا خوری استان خوزستان 1403/02/31 1403/03/07
8007924 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، خرید، حمل، تراش و روکش معابر اصلی (آسفالت مکانیزه) سطح شهر(شماره فراخوان 2003050288000040) استان البرز 1403/02/31 1403/03/07
8007919 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و بهسازی معابر سطح شهر استان البرز 1403/02/31 1403/03/07
8007904 مناقصه جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح شهر استان البرز 1403/02/31 1403/03/07
8007308 مناقصه واگذاری عملیات شامل 8 مورد - خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی، جداول، جداره ها و ... - لکه گیری آسفالت کوچه های سطح منطقه - خرید و حمل آسفالت- تراش و روکش آسفالت معابر فرعی و خاکی سطح منطقه -... استان تهران 1403/02/31 1403/02/31
8005994 مناقصه واگذاری شامل 4 مورد تکمیل و تجهیز ساختمان های سالن غذا خوری و حسینیه- زیر سازی و بهسازی معابر سطح شهر- بهبود عبور و مرور شهری (جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح شهر- تهیه خرید ،حمل تراش و روکش معاب... استان تهران 1403/02/31 1403/03/07
7980339 مناقصه واگذاری پروژه ها شامل 4 مورد - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی - لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - تهیه، خرید، حمل، تراش و روکش معابر اصلی آسفالت مکانیزه - خرید و حمل آسفالت سطح شهر استان تهران 1403/02/27 1403/02/26
7976971 مناقصه واگذاری پروژه ها شامل 4 مورد: - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی- لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - - تهیه، خرید، حمل، تراش و روکش معابر اصلی آسفالت مکانیزه سطح شهر - خرید و حمل آسفالت... استان تهران 1403/02/26 1403/02/26
7969083 مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت معابر فرعی و خاکی سطح منطقه دو(شماره فراخوان 2003050288000033) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969081 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل آسفالت منطقه دو(شماره فراخوان 2003050288000032) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969078 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه دو (شماره فراخوان 2003050288000036) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969076 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت کوچه های سطح منطقه دو- ب(شماره فراخوان 2003050288000031) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969075 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت کوچه های سطح منطقه دو- الف(شماره فراخوان 2003050288000030) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969021 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهبود عبور و مرور شهری(جدولگذاری، پیاده رو سازی) معابر سطح منطقه دو-ب (شماره فراخوان 2003050288000035) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969017 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی جداول، جداره ها و ...(شماره فراخوان 2003050288000029) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7969015 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهبود عبور و مرور شهری(جدولگذاری، پیاده رو سازی) معابر سطح منطقه دو- الف (شماره فراخوان 2003050288000034) استان البرز 1403/02/25 1403/02/31
7967390 مناقصه واگذاری عملیات شامل 8 مورد خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی، جداول، جداره ها - لکه گیری آسفالت کوچه ها - خرید و حمل آسفالت - تراش و روکش آسفالت معابر فرعی و خاکی - بهبود عبور و مرور شهری (ج... استان تهران 1403/02/24 1403/02/31
7967127 مناقصه واگذاری عملیات شامل 8 مورد - خرید رنگ و ملزومات جهت رنگ آمیزی، جداول، جداره ها و ... - لکه گیری آسفالت کوچه های سطح منطقه - خرید و حمل آسفالت- تراش و روکش آسفالت معابر فرعی و خاکی سطح منطقه -... استان تهران 1403/02/24 1403/02/31
7949103 مناقصه 8 ردیف مناقصه شامل خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی - طراحی، چاپ و نصب، جمع آوری بنرهای استرابورد، بیلبورد، پل عابر پیاده - تهیه، ساخت، اجرا حمل و نصب 200 عدد لایت باکس دو وجهی در سطح شه... استان تهران 1403/02/19 1403/02/19
صفحه 1 از 57