کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099902 مناقصه خرید کابل استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/03/26
8093640 مناقصه واگذاری پروژه های: 1- عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال- 2- عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی 3- عملیات اجرایی تکمیل مجتمع های آبرسانی استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/29
8093462 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی براکوه شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/29
8093012 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/29
8092999 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل مجتمعهای آبرسانی سمک و دهک شهرستان استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/29
8091615 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/03/26
8089481 مناقصه خرید کابل استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/03/26
8058213 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : - عملیات اجرایی آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن شهر - نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان - نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان استان خراسان جنوبی 1403/03/13 1403/03/16
8044245 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات تأسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8043950 مناقصه نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8043916 مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن شهر استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8040782 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات اجرایی آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن شهر 2- نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شهرستان 3- نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب استان خراسان جنوبی 1403/03/09 1403/03/16
8038222 مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/16
8037265 مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/16
8037262 مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/16
8037242 مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب استان خراسان جنوبی 1403/03/08 1403/03/16
8032698 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات پیمانکاری شامل:انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی استان خراسان جنوبی 1403/03/07 1403/03/12
8030603 مناقصه انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان خراسان جنوبی 1403/03/07 1403/03/12
7947824 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن تک لایه در سایزهای مختلف استان خراسان جنوبی 1403/02/19 1403/02/23
7947813 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ و الکتروموتور شناور استان خراسان جنوبی 1403/02/19 1403/02/23
صفحه 1 از 67