کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393539 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهرهای حاجی آباد و زهان و اصلاح شبکه سطح شهرستان استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/15
7393526 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهرها استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/15
7393523 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر بشرویه و اصلاح شبکه سطح شهرستان استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/15
7393521 مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهرهای سرایان و سه قلعه و اصلاح شبکه سطح شهرستان استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/15
7392365 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1 عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهرهای 2- عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/15
7364385 مناقصه عملیات بهره برداری ، نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب استان خراسان جنوبی 1402/09/02 1402/09/04
7352332 مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب شهر استان خراسان جنوبی 1402/08/29 1402/09/04
7352278 مناقصه اجاره خودروی سواری و وانت با راننده استان خراسان جنوبی 1402/08/29 1402/09/04
7352270 مناقصه عملیات بهره برداری نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب شهر استان خراسان جنوبی 1402/08/29 1402/09/04
7348323 مناقصه اجاره خودروی سواری و وانت با راننده استان خراسان جنوبی 1402/08/28 1402/09/02
7303882 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر درح و اصلاح شبکه سطح شهرستان سربیشه. استان خراسان جنوبی 1402/08/23 1402/08/28
7303380 مناقصه چهارد ردیف مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه استان خراسان جنوبی 1402/08/23 1402/08/28
7303327 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر نهبندان. استان خراسان جنوبی 1402/08/23 1402/08/28
7303320 مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن استان خراسان جنوبی 1402/08/23 1402/08/28
7303318 مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی استان خراسان جنوبی 1402/08/23 1402/08/28
7279233 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات اجرایی آبرسانی به روستای مهمویی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/08/20
7278470 مناقصه واگذاری اجرای پروژه عملیات اجرایی آبرسانی به روستا استان خراسان جنوبی 1402/08/16 1402/08/20
7275289 مناقصه فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب استان خراسان جنوبی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7261718 مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی استان خراسان جنوبی 1402/08/11 1402/08/13
7259302 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره خودروی سواری و وانت با راننده استان خراسان جنوبی 1402/08/10 1402/08/14
صفحه 1 از 61