مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/07/24 1400/08/06
مناقصه انجام امورات خدمات شهری 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه امورات خدمات شهری 1400/06/24 1400/07/07
مناقصه بهره برداری از جایگاه شماره 3 سوخت CNG 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه شماره 3 سوخت cng 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/05/12 1400/05/20
مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر 1400/05/11 1400/05/20
مناقصه پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1400/05/10 1400/05/20
مناقصه بهره برداری از جایگاه شماره 3 سوخت CNG 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه سوخت CNG 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه های شماره 1 سوخت CNG 1400/03/17 1400/03/22
مناقصه واگذاری امورات مربوط به جایگاهها شماره 3سوخت cng 1400/03/11 1400/03/20
مناقصه پروژه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی 1400/03/11 1400/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال هدایت آبهای سطحی 1400/03/09 1400/03/22
مناقصه بهره برداری از جایگاه شماره سه سوخت CNG 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاههای شماره 1 سوخت سی ان جی 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای خیابان 1400/03/02 1400/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خیابان 1400/02/31 1400/03/10
مناقصه بهره برداری از جایگاه های شماره یک سوخت cng 1400/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14