مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی پروژه سالن تولید واکسن 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای عملیات اسکلت بتنی 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی پروژه سالن تولید واکسن 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو 1400/06/02 1400/06/10
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور ایران 1400/04/15 1400/04/23
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی 1399/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی مجتمع تولیدی تحیقاتی کرج 1399/10/24 1399/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید واقعی مجتمع تولیدی تحیقاتی کرج 1399/09/11 1399/09/22
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید 1399/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر هوایی 170 تن تبرید 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران سال 99 1399/08/18 1399/08/26
مناقصه واگذایر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران سال 1399 1399/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33