کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396473 مناقصه پروژه بهسازی و احداث پیاده روها و پارکها برای پارکها استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7395386 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و احداث پیاده روها و پارک ها برای پارک های مادر، فدک و سایر پارک ها استان البرز 1402/09/12 1402/09/19
7356029 مناقصه بهسازی و احداث پیاده روها و پارکها برای پارکهای مادر فدک و سایر پارکها استان البرز 1402/08/30 1402/09/19
7071151 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید کفپوش پیاده رو های محله استان البرز 1402/07/03 1402/07/10
7068612 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری و بازسازی جداول معابر اصلی و ضلع شمالی و جنوبی شهر استان البرز 1402/07/01 1402/07/09
7068041 مناقصه پروژه جدولگذاری و بازسازی جداول معابر اصلی استان البرز 1402/07/01 1402/07/09
7067423 مناقصه کفپوش پیاده روها استان البرز 1402/07/01 1402/07/10
7063003 مناقصه برون سپاری بخشی از خدمات شهری اعم از رفت و روب، جمع آوری زباله ، نقلیه ، آتش نشانی و خدمات اداری استان آذربایجان شرقی 1402/06/29 1402/06/29
7059806 مناقصه پروژه استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی شهر (خرید و نصب دکل های دوربین و متعلقات در سطح شهر ) استان البرز 1402/06/28 1402/07/01
7058259 مناقصه واگذاری پروژه کفپوش پیاده روهای محله استان البرز 1402/06/28 1402/07/10
7057690 مناقصه پروژه جدولگذاری و بازسازی جداول معابر اصلی و ضلع شمالی و جنوبی شهر استان البرز 1402/06/28 1402/07/09
7057588 مناقصه اجرای پروژه مشارکتی کاربری مختلط (تجاری مسکونی) مساحت 694/16 مترمربع استان البرز 1402/06/28 1402/07/06
7057515 مناقصه پروژه استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی شهر (خرید و نصب دکلهای دوربین و متعلقات در سطح شهر ) استان البرز 1402/06/28 1402/07/01
7056427 مناقصه اجاره : پروژه مشارکتی احداث مجتمع تجاری، مسکونی و پارکینگ استان البرز 1402/06/27 رجوع به آگهی
7054358 مناقصه فراخوان مطالعات تفصیلی ساماندهی ترافیک شهری استان البرز 1402/06/27 1402/06/30
7053028 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری و بازسازی جداول معابراصلی و ضلع شمالی و جنوبی شهر استان البرز 1402/06/27 1402/07/01
7052752 مناقصه جدولگذاری و بازسازی جداول معابر اصلی استان البرز 1402/06/27 1402/07/01
7051423 مناقصه احداث مجتمع تجاری، پارکینگ (فراخوان پروژه مشارکتی) استان البرز 1402/06/26 رجوع به آگهی
7051212 مناقصه مطالعات تفصیلی ساماندهی ترافیک شهری استان البرز 1402/06/26 1402/06/30
7050516 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه عمومی برون سپاری بخشی از خدمات شهری اعم از رفت و روب، جمع آوری زباله، نقلیه، آتش نشانی و خدمات اداری استان البرز 1402/06/26 1402/06/29
صفحه 1 از 51