مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه گروهی مازاد بر درمان پرسنل 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه واگذاری اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح شهر و ساختمانهای متعلق- خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی 1400/10/20 1400/10/22
مناقصه اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح شهر و ساختمانهای متعلق به شهرداری جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد کم توان 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد کم توان - خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی - ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان 1400/10/14 1400/10/13
مناقصه ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر - خرید، حمل و پخش آسفالت و خرید، حمل و پخش قیر جهت لکه گیر معابر سطح شهر - خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری و خرید، حمل و پخش قیر جهت معابر سطح شهر 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر - خرید، حمل و پخش آسفالت و خرید، حمل و پخش قیر جهت لکه گیر معابر سطح شهر - خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری و خرید، حمل و پخش قیر جهت معابر سطح شهر 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل و پخش آسفالت و خرید ، حمل و پخش قیر جهت لکه گیری معابر سطح شهر 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری جنب پل عابر پیاده سطح شهر 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری جنب پل عابر پیاده سطح شهر 1400/09/27 1400/10/06
مناقصه - اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه اجرای پروژه عملیات مناسب سازی معابر سطح شهر و ساختمانهای متعلق به شهرداری جهت تردد معلولین ، نابینایان و افراد کم توان 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه خرید و نصب برج نوری به همراه خرید ست ورزشی و لوازم بازی 1400/09/16 1400/09/24
مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان - زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار - خرید، حمل و پخش آسفالت فینشری 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان شهید مدافع حرم ( شهید اصغر فلاحت پیشه ) به سمت اتوبان 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار شهدای کرمیار به سمت خوروین 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ادامه عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان طباطبایی 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان - زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار - خرید، حمل و پخش آسفالت فینشری و خرید، حمل و پخش قیر جهت معابر سطح 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری و خرید ، حمل و پخش قیر جهت معابر سطح 1400/09/11 1400/09/20
صفحه 1 از 16