مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری: 1- عملیات حمل زباله - کنترل حیوانات موذی در سطح شهر 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات حمل زباله و دفن ـ عملیات کنترل حیوانات موذی در سطح شهر 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری و همچنین احداث فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری و همچنین احداث فضای سبز 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری و همچنین احداث فضای سبز 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری و احداث فضای سبز 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری نواحی هشت گانه سطح شهر و همچنین احداث فضای سبز در نواحی چهارگانه سطح شهر 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و سایر امورات مرتبط با خدمات شهری نواحی هشت گانه سطح شهر و همچنین احداث فضای سبز در نواحی چهارگانه سطح شهر 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آسفالت ریزی (حمل و پخش آسفالت و لکه گیری) بصورت دستی - عملیات حمل زباله از جایگاه و دفن در جایگاه 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آسفالت ریزی (حمل و پخش آسفالت و لکه گیری) بصورت دستی (دستمزدی) ـ عملیات آسفالت ریزی نوارهای حفاری بصورت دستی (دستمزدی) در سطح شهر 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه تکمیلی پرسنلی کارکنان 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آسفالت ریزی -حمل و پخش آسفالت و لکه گیری بصورت دستی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه تکمیلی پرسنلی کارکنان 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای منافصه خرید قطعات مورد نیاز اتوبوس 1400/03/21 1400/03/27
مناقصه خرید قطعات مورد نیاز اتوبوسهای شهرداری 1400/03/20 1400/03/27
مناقصه پروژه تکمیل بهسازی پارک 1400/03/09 1400/03/06
مناقصه مدیریت و بهره برداری از جایگا های CNG 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل بهسازی پارک 1400/02/31 1400/03/06
صفحه 1 از 38