مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرا، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری تأسیسات و سیستمهای برقی و مکانیکی و سیستمهای حرارتی و برودتی 1400/06/09 1400/06/17
مناقصه پشتیبانی،تعمیرو نگهداری تاسیسات مکانیکی 1400/06/08 1400/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1399/06/18 1399/06/19
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1399/06/18 1399/06/19
مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1399/06/17 1399/06/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی،تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی 1399/05/22 1399/05/22
مناقصه واگذاری پشتیبانی، تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی 1399/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی حوزه 1399/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی و مقاوم سازی سینما 29 بهمن تبریز 1398/12/14 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی، نظافتی 1398/11/13 1398/11/17
مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، نظافتی، بهداشت محیط در ساختمان های مرکزی 1398/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، نظافتی، بهداشت محیط 1398/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه 1398/06/09 1398/06/11
مناقصه طبخ و توزیع غذا روزانه کارکنان 1398/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذا روزانه کارکنان 1398/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی حوزه به مدت یک سال 1398/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و سیستم های برقی و مکانیکی حوزه 1398/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/10 1398/05/15
مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12