مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تست و تعمیرات انشعاب مشترکین دیماندی استان 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه واگذاری خدمات تست و تعمیرات انشعاب مشترکین دیماندی استان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه واگذاری پروژه اصلاح و بهینه سازی باغ 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه خرید کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه خرید کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم به کابل شهرستان 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه انجام فعالیتهای اصلاح و بهینه سازی (تعویض تیر فرسوده شهری) 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه واگذاری خدمات تست و تعمیرات انشعاب مشترکین دیماندی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پروژه تعویض سیم به کابل امور برق 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای پروژه تعویض سیم به کابل 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات مروست در حوزه عمل مدیریت 1400/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 107