کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7361221 مناقصه انجام فعالیت های مشترکین ( بازدید از محل و بازدید فنی نصب و تعمیرات انشعابات عادی و دیماندی ) استان یزد 1402/09/01 1402/09/06
7360579 مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه فاز با نول و مسنجر استان یزد 1402/09/01 1402/09/05
7359634 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- کلید اتوماتیک موتور در هوشمند 250- 400-630 استان یزد 1402/09/01 1402/09/05
7357373 مناقصه انجام فعالیت های مشترکین ( بازدید از محل و بازدید فنی نصب و تعمیرات انشعابات عادی و دیماندی ) استان یزد 1402/08/30 رجوع به آگهی
7356212 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کلید اتوماتیک هوشمند موتور دار -1402/183 استان یزد 1402/08/30 1402/09/05
7356209 مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته استان یزد 1402/08/30 1402/09/05
7355658 مناقصه کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم استان یزد 1402/08/30 1402/09/05
7355491 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- کلید اتوماتیک موتور در هوشمند 250- 400-630 استان یزد 1402/08/30 1402/09/05
7354332 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام فعالیت های مشترکین(بازدید از محل و بازدید فنی،نصب و تعمیرات انشعابات عادی و دیماندی) شهرستان تفت 184/ استان یزد 1402/08/30 1402/09/06
7350882 مناقصه انجام فعالیت های توسعه احداث و اصلاح بهینه سازی روستایی ( عوارض برق ) استان یزد 1402/08/29 1402/09/02
7346992 مناقصه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی روستایی (عوارض برق) شهرستان استان یزد 1402/08/28 1402/09/02
7346315 مناقصه انجام فعالیت های توسعه احداث و اصلاح بهینه سازی روستایی استان یزد 1402/08/28 1402/09/02
7269326 مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی روستایی (عوارض برق) استان یزد 1402/08/14 1402/08/17
7265151 مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی روستایی (عوارض برق) استان یزد 1402/08/13 1402/08/17
7263912 مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی روستایی (عوارض برق) استان یزد 1402/08/13 1402/08/17
7253728 مناقصه انجام فعالیتهای توسعه و احداث ( مسکن ملی 668 واحدی ) در حوزه عمل مدیریت استان یزد 1402/08/09 1402/08/13
7253602 مناقصه انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خودنگهدار ( کلید در دست ) در حوزه عمل استان یزد 1402/08/09 1402/08/13
7249943 مناقصه انجام فعالیت های تعویض سیم و کابل خودنگهدار ( کلید در دست ) در حوزه عمل مدیریت برق استان یزد 1402/08/08 1402/08/13
7249603 مناقصه انجام فعالیتهای توسعه و احداث مسکن استان یزد 1402/08/08 1402/08/13
7249587 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه و احداث استان یزد 1402/08/08 1402/08/13
صفحه 1 از 141