مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبر نوری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری به توسعه شبکه کابل فیبر نوری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار کابلکشی خاکی سایت 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری در شهرستان ها 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبرنوری + توسعه شبکه کابل فیبرنوری در شهرستان ها 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بازسازی و رفع خرابی شبکه فیبر نوری + توسعه شبکه کابل فیبر نوری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه انتخاب پیمانکار کابلکشی خاکی فیبر کمربندی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید کلیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز ایمن سازی، حمل و اجرای عملیات ایمن سازی و مقاوم سازی و بهسازی سایت های BTS در سطح استان 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید تجهیزات و مصالح مورد نیاز ایمن سازی ، حمل و اجرای عملیات ایمن سازی و مقاوم سازی و بهسازی سایت های BTS 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لاین ترمینال 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع مفصل مسی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه اجرای کابل آبونه و نصب GPON پارک 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرائی سایتهای فاز BTS6 ها 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه خرید کابل هوائی بدون مهار 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای عملیات مفصلبندی و فیوژن مفصل در زمینهای ارتش 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه کابلکشی فیبرنوری 144/72/48 کر 1400/09/13 1400/09/17
صفحه 1 از 15