کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7160909 مناقصه خرید 5 دستگاه سرور استان تهران 1402/07/16 1402/07/17
7157019 مناقصه خرید 5 دستگاه سرور استان تهران 1402/07/15 1402/07/17
7156429 مناقصه خرید 5 دستگاه سرور استان تهران 1402/07/15 1402/07/17
7156045 مناقصه خرید 5 دستگاه سرور استان تهران 1402/07/15 1402/07/17
7116416 مناقصه خرید سرور استان تهران 1402/07/10 1402/07/17
6923520 مناقصه تعمیرات نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی استان تهران 1402/05/28 1402/05/30
6922775 مناقصه فراخوان تعمیرات نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانهای ستاد مرکزی و جانبی استان تهران 1402/05/28 1402/05/30
6914438 مناقصه تعمیرات نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانهای ستاد مرکزی و جانبی استان تهران 1402/05/25 1402/05/30
6914398 مناقصه تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانهای ستاد مرکزی و جانبی وزارت کشور استان تهران 1402/05/25 1402/05/30
6779533 مناقصه فراخوان تعمیرات ، نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمان های ستاد مرکزی و جانبی وزارت کشور در سال 1402 استان تهران 1402/04/19 1402/04/21
6777609 مناقصه تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانهای ستاد مرکزی و جانبی وزارت کشور استان تهران 1402/04/19 1402/04/21
6774190 مناقصه واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه امور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمان های ستاد مرکزی و جانبی وزارت استان تهران 1402/04/18 1402/04/21
6773672 مناقصه تعمیرات نگهداری و راهبری کلیه امور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در ساختمانهای ستاد مرکزی و جانبی استان تهران 1402/04/18 1402/04/21
6418176 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع استان تهران 1402/01/17 1402/01/17
6418175 مناقصه تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای همایش ها سمینارها جلسات استان تهران 1402/01/17 1402/01/19
6418174 مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی استان تهران 1402/01/17 1402/01/17
6417093 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای همایش ها، سمینارها ، جلسات و ... ستاد مرکزی وزارت کشور 1402 استان تهران 1402/01/16 1402/01/19
6417091 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه استان تهران 1402/01/16 1402/01/17
6417087 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی ار امور خدماتی ستادهای مستقر در وزارت کشور1402 استان تهران 1402/01/16 1402/01/17
6414040 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع استان تهران 1402/01/16 1402/01/17
صفحه 1 از 68