کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8035021 مناقصه فراخوان خرید هفت دستگاه ایکس ری سازمان ملی مهاجرت استان تهران 1403/03/08 1403/03/10
7970297 مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی استان تهران 1403/02/25 1403/02/26
7965897 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور سال 1403 استان تهران 1403/02/24 1403/02/26
7963982 مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی استان تهران 1403/02/24 1403/02/26
7795191 مناقصه تامین خودرو جهت انجام عملیات سرویس دهی ماموریت های درون شهری و برون شهری وزارت کشور استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7795190 مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7795188 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه، راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع مهاجرین خارجی استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7795187 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی اردوگاهای سراسر کشور استان تهران 1403/01/07 1403/01/09
7787976 مناقصه تأمین خودرو جهت انجام عملیات سرویس دهی مأموریتهای درون شهری و برون شهری استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
7787974 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی 1403 استان تهران 1402/12/27 1403/01/08
7787807 مناقصه تجدید فراخوان واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حلهای راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی اردوگاه های سراسر کشور استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
7787805 مناقصه فراخوان واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی استان تهران 1402/12/27 1403/01/09
7741666 مناقصه فراخوان واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی اردوگاه های سراسر کشور استان تهران 1402/12/13 1402/12/13
7740282 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه، راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع مهاجرین خارجی استان تهران 1402/12/12 1402/12/13
7740269 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور سال 1403 استان تهران 1402/12/12 1402/12/13
7740265 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی اردوگاهای سراسر کشور سازمان ملی مهاجرت 1403 استان تهران 1402/12/12 1402/12/13
7736866 مناقصه فراخوان واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حلهای راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی 1403 استان تهران 1402/12/12 1402/12/13
7736860 مناقصه فراخوان واگذاری بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی ستادها استان تهران 1402/12/12 1402/12/13
7729075 مناقصه تأمین خودرو جهت انجام عملیات سرویس دهی مأموریتهای درون شهری و برون شهری استان تهران 1402/12/09 1402/12/10
7728814 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو جهت انجام عملیات سرویس دهی ماموریت های درون شهری و برون شهری وزارت کشور 1403 استان تهران 1402/12/09 1402/12/10
صفحه 1 از 70